Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý

- Luật đấu thầu năm 2013

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Luật sư tư vấn

Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

- Chủ đầu tư, bên mời thầu.

- Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

- Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp.

- Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.

- Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

- Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Đối với trường hợp của ông A, việc Công ty B và Công ty C có cổ phần, vốn góp của nhau cùng tham dự thầu gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi được coi là không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

2. Điều kiện tham gia đấu thầu

Điều kiện tham gia đấu thầu được quy định cụ thể tại Điều 5 Luật đấu thầu năm 2013, cụ thể bao gồm các điều kiện như sau:

- Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

+ Hạch toán tài chính độc lập;

+ Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

+ Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật đấu thầu năm 2013;

+ Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

+ Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

+ Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

- Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

+ Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

+ Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

+ Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu 

Căn cứ theo quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 quy định có 4 phương thức lựa chọn nhà thấu, cụ thể như sau:

3.1 Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Đây là phương thức Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ để xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, phương thức này được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

- Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

- Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

- Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

- Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Quy trình lựa chọn nhà thầu theo phương thức này được hướng dẫn tại Mục 1 Chương II Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, bao gồm các bước cụ thể như sau:

- Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm các thủ tục:

+ Lập hồ sơ mời thầu;

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm các thủ tục:

+ Mời thầu;

+ Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

+ Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

+ Mở thầu.

- Đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm các thủ tục: 

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

+ Xếp hạng nhà thầu.

- Thương thảo hợp đồng

- Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

- Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

3.2 Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phương thức này được quy định tại Điều 29 Luật đấu thầu năm 2013 là việc Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về  kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và v iệc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá. Phương thức này được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

- Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Quy trình này được hướng dẫn bởi Mục 2 Chương II Nghị định 63/2014/NĐ-CP bao gồm các thủ tục như sau:

- Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm các thủ tục:

+ Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết lập);

+ Lập hồ sơ mời thầu;

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm các thủ tục như sau:

+ Mời thầu;

+ Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; 

+ Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

+ Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

- Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật bao gồm các bước:

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; 

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

+ Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính bao gồm các bước như sau:

+ Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

+ Xếp hạng nhà thầu.

- Thương thảo hợp đồng

- Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 

- Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

3.3 Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức này được quy định tại Điều 30 Luật đấu thầu năm 2013 và được áp dụng trong đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp. Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu. Trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai. Trong giai đoạn hai, nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, trong đó có giá dự thầu và bảo đảm dự thầu.

Quy trình lựa chọn nhà thầu theo phương thức này được quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cụ thể bao gồm các quy trình như sau:

- Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một;

- Tổ chức đấu thầu giai đoạn một;

- Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn hai

3.4 Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ 

Phương thức này được quy định tại Điều 31 Luật đấu thầu năm 2013, cụ thể như sau:

- Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

- Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Trên cơ sở đánh giá đề xuất về kỹ thuật của các nhà thầu trong giai đoạn này sẽ xác định các nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu được mời tham dự thầu giai đoạn hai. Hồ sơ đề xuất về tài chính sẽ được mở ở giai đoạn hai.

- Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật. Trong giai đoạn này, hồ sơ đề xuất về tài chính đã nộp trong giai đoạn một sẽ được mở đồng thời với hồ sơ dự thầu giai đoạn hai để đánh giá.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê