1. Xin nghỉ việc đối với giám đốc, phó giám đốc sở như thế nào?

1.1. Giám đốc, Phó giám đốc sở là viên chức hay công chức?

Sở là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh (theo Điều 3 Nghị định 24/2014/NĐ-CP). Như vậy, Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP:

   Chánh văn phòng, phó chánh văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân;

   Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

   Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban Nhân dân.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi cử quý khách.

Cũng theo Khoản 8 Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định các sở  được tổ chức thống nhất ở các địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân.

Do đó; Giám đốc, Phó Giám đốc sở là công chức.

 

1.2. Xin nghỉ việc đối với giám đốc, phó giám đốc sở như thế nào?

Theo quy định tại Điều 59 Luật cán bộ công chức sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định về thôi việc đối với công chức.:

1. Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Do sắp xếp tổ chức;

- Theo nguyện vọng và được cấp trên đồng ý;

- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật này:

"Công chức 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.

Công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc."

2. Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

3. Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vậy nên; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở muốn nghỉ việc phải có sự đồng ý của cấp thẩm quyền. Khi làm đơn xin nghỉ gửi cơ quan thì trong thời hạn 30 ngày, cơ quan sẽ phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý thì trong văn bản cũng sẽ nêu rõ lý do. Và khi nghỉ việc đúng thủ tục thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

   Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước 1 tháng kể từ ngày công chức có đơn xin thôi việc. Tổ chức gửi văn bản đề nghị giải quyết thôi việc đối với công chức đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nội vụ.

- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Lãnh đạo sở Nội vụ sẽ xem xét và giải quyết.

 

2. Ai có thẩm quyền phê duyệt?

Theo Điều 13 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc sở theo tiêu chuẩn chức danh do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định và thủ tục do pháp luật quy định. Và quy định cho Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo tiêu chuẩn, chức danh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Và theo Điều 6 Nghị định này cũng quy định về Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. 

- Giám đốc Sở sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở.

- Phó Giám đốc sở là người giúp đỡ, hỗ trợ Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trong trường hợp, Giám đốc Sở vắng mặt thì Phó Giám đốc Sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luận chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Do đó; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt đơn xin nghỉ việc của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở.

 

3. Sau khi nghỉ việc có phải chịu trách nhiệm về sai phạm trước đó không?

Tại Khoản 18 Điều 1 Luật cán bộ công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì:

"a. Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cư vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;

b. Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật."

Do đó, cán bộ, công chức khi đã nghỉ việc thì mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Nếu phát hiện vi phạm sau khi đã nghỉ việc thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà có thể bị kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm. Việc kỷ luật này sẽ gắn với hệ quả tương ứng.

Mà Giám đốc, Phó giám đốc Sở là công chức. Nên trong trường hợp nghỉ việc rồi thì Giám đốc và Phó giám đốc sẽ phải chịu trách nhiệm nếu sai phạm xảy ra trước đó.

Và nếu Giám đốc, Phó Giám đốc Sở là Đảng viên thì sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo đúng Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số : 1900 6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê