1. Hồ sơ đăng ký dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước gồm những tài liệu gì?

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 8 của Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 thì có quy định cụ thể về Kiểm toán viên nhà nước. Theo đó thì hồ sơ đăng ký dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước bao gồm:

- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01

- Tờ khai thông tin theo quy định và có xác nhận của thủ trưởng đơn vị

- Bản sao chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

- Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên chính, chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kiểm toán viên cao cấp

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ của môn thi được miễn phí

- Bản sao quyết định nâng bậc lương gần nhất

2. Người dự thi ngạch Kiểm toán viên phải dự thi những môn nào?

Các môn thi cho kỳ thi ngạch Kiểm toán viên, theo Quy chế được ban hành theo Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016, được mô tả như sau:

Ngạch Kiểm toán viên:

Môn Kiến thức chung về hành chính nhà nước và về Kiểm toán nhà nước:

- Loại thi: Thi viết

- Thời gian: 120 phút

Môn chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán theo yêu cầu của ngạch kiểm toán viên:

- Thi viết và thi trắc nghiệm

- Thời gian: 150 phút

- Thi viết: 120 phút

- Thi trắc nghiệm: 30 phút

- Môn ngoại ngữ (tiếng Anh):

+ Loại thi: Thi trắc nghiệm

+ Thời gian: 45 phút

- Môn Tin học văn phòng:

+ Loại thi: Thi trắc nghiệm

+ Thời gian: 45 phút

Nội dung chi tiết từng môn thi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi trước mỗi kỳ thi.

Ngạch Kiểm toán viên chính: Môn Chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán theo yêu cầu của ngạch kiểm toán viên chính:

+ Thi viết và thi trắc nghiệm

+ Thời gian: 150 phút

Thi viết: 120 phút

Thi trắc nghiệm: 30 phút

Nội dung chi tiết môn thi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi trước mỗi kỳ thi.

Ngạch Kiểm toán viên cao cấp: Môn Viết đề án và trình bày, bảo vệ đề án.

3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ đối với Kiểm toán viên nhà nước

Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ đối với kỳ thi được quy định như sau:

- Có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ: Yêu cầu có bằng đại học chứng nhận trình độ ngoại ngữ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam: Cần có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học từ trường đại học nước ngoài hoặc đã học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.

- Công chức có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tính từ ngày 15/4/2011 trở đi: Theo quy định của Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đạt trình độ ngoại ngữ ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu trở lên.

- Công chức có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, tính từ ngày 22/6/2009 trở đi: Theo quy định của Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước khi bảo vệ luận án, cần có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung Châu Âu.

4. Những quy định về kết quả thi của Kiểm toán viên nhà nước

Kết quả thi trong kỳ thi ngạch Kiểm toán viên được xác định theo các quy tắc sau:

1. Cách tính điểm: Bài thi sẽ được chấm theo thang điểm 100. Tổng số điểm của mỗi thí sinh sẽ là tổng điểm của các bài thi môn Kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Nguyên tắc xác định người đỗ kỳ thi: Để được xem là người đỗ trong kỳ thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước, thí sinh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Thi đủ tất cả các bài thi theo quy định. Đạt được số điểm từ 50 điểm trở lên cho mỗi bài thi (bao gồm cả môn ngoại ngữ và môn tin học).

Quy trình phúc khảo bài thi trong kỳ thi ngạch Kiểm toán viên được mô tả như sau:

Thời hạn và Điều kiện nộp đơn phúc khảo: Trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày công bố kết quả thi, người dự thi có thể nộp đơn xin phúc khảo bài thi. Không giải quyết các đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn 15 ngày (tính từ ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của cơ quan Kiểm toán nhà nước) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Ban Phúc khảo bài thi: Khi có đơn đề nghị phúc khảo bài thi, hoặc theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thi thành lập Ban phúc khảo bài thi. Ban phúc khảo bài thi không bao gồm những thành viên đã tham gia vào Ban chấm thi. Ban phúc khảo bài thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chấm phúc khảo: Trưởng Ban phúc khảo bài thi phân công 02 cán bộ chấm thi, không phải là thành viên đã chấm bài thi lần một. Kết quả chấm phúc khảo phải được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt.

Thông báo kết quả: Chủ tịch Hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo cho người có đơn xin phúc khảo sau khi thông qua Hội đồng thi

5. Tại sao Kiểm toán viên được quyền phúc khảo bài thi trong vòng 15 ngày?

Quyền phúc khảo bài thi là một cơ hội được cung cấp cho kiểm toán viên để kiểm tra lại và đối chiếu kết quả thi ban đầu. Dưới đây là một số lý do mà kiểm toán viên có quyền được phúc khảo bài thi:

Bảo đảm tính công bằng: Quy trình chấm thi không phải lúc nào cũng hoàn toàn hoàn hảo và có thể xảy ra sai sót. Quyền phúc khảo giúp bảo đảm rằng mỗi kiểm toán viên có cơ hội để xem xét lại kết quả và có thể đưa ra ý kiến, giải thích, hoặc làm rõ vấn đề liên quan.

Kiểm tra tính đúng đắn của quy trình chấm thi: Phúc khảo là cơ hội để kiểm toán viên kiểm tra tính đúng đắn của quy trình chấm thi, đảm bảo rằng không có sự hiểu lầm hoặc thiếu sót nào xảy ra trong quá trình đánh giá bài thi. Phúc khảo cung cấp cơ hội để kiểm toán viên kiểm tra xem quy trình chấm thi có tính công bằng và không thiên lệch không, tức là mỗi bài thi được đánh giá một cách chính xác và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không mong muốn. Kiểm toán viên có thể xem xét quy trình đánh giá chấm thi để đảm bảo rằng nó tuân thủ các quy tắc và quy định được đề ra ban đầu, giúp ngăn chặn sự hiểu lầm hoặc việc thiếu sót trong việc áp dụng các tiêu chí đánh giá. Phúc khảo cũng cung cấp cơ hội để kiểm tra hệ thống chấm điểm, bao gồm cả quy trình chấm điểm tự động (nếu có). Kiểm toán viên có thể kiểm tra xem hệ thống này có hoạt động đúng đắn và đảm bảo tính minh bạch không. Kiểm toán viên có thể xác minh lại kết quả của bài thi để đảm bảo rằng điểm số đã được ghi nhận chính xác và không có bất kỳ sự hiểu lầm nào xảy ra trong quá trình chấm điểm. Nếu có khả năng sự hiểu lầm hoặc thiếu sót trong quá trình đánh giá, phúc khảo là cơ hội để kiểm toán viên đưa ra đánh giá mới và xử lý khiếu nại hoặc phản ánh của người dự thi. Theo đó thì phúc khảo giúp cá nhân kiểm toán viên được kiểm tra lại kết quả cá nhân đảm bảo sự đúng đắn của quy trình chấm thi

Đối chiếu kiến thức và hiểu biết: Khi kiểm toán viên cảm thấy rằng họ đã trả lời đúng một câu hỏi hoặc bài thi đã được chấm không công bằng, họ có quyền yêu cầu phúc khảo để làm rõ, đối chiếu kiến thức và hiểu biết của mình.

Khắc phục sai sót hoặc hiểu lầm: Phúc khảo là cơ hội để kiểm toán viên giải thích và khắc phục mọi sai sót hoặc hiểu lầm trong quá trình chấm thi, đặc biệt là khi có các vấn đề liên quan đến kiến thức chuyên môn.

Đảm bảo chất lượng và tính minh bạch: Quyền phúc khảo giúp đảm bảo chất lượng của quá trình thi và tính minh bạch của hệ thống kiểm thử, bằng cách mở cửa cho kiểm toán viên để tự kiểm tra và thẩm định kết quả của mình.

Như vậy thì quyền phúc khảo bài thi là một phần quan trọng của quá trình đánh giá, giúp đảm bảo rằng kết quả cuối cùng phản ánh chính xác khả năng và hiểu biết của kiểm toán viên.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc liên hệ qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm:Kiểm toán viên là gì? Tiêu chuẩn để trở thành kiểm toán viên là gì?