1. Điều kiện được cấp mới thẻ Kiểm toán viên nhà nước

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN, các điều sau được quy định: Tổng Kiểm toán nhà nước có thẩm quyền quyết định về việc cấp mới, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ và tạm đình chỉ sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước. Đối với tiêu chuẩn cấp thẻ, Thẻ Kiểm toán viên nhà nước chỉ được cấp cho những người đã được bổ nhiệm vào một trong ba ngạch Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 25 của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015. Các hình thức cấp thẻ bao gồm: cấp mới thẻ Kiểm toán viên nhà nước, đổi thẻ Kiểm toán viên nhà nước, và cấp lại thẻ Kiểm toán viên nhà nước.

Theo quy định, thẻ Kiểm toán viên nhà nước được cấp mới cho các công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Kiểm toán nhà nước 2015 với các điều kiện sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước bao gồm có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, và khách quan; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán; có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực được đào tạo hoặc có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong nghiệp vụ kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán nhà nước, không tính thời gian thực tập; có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về kiểm toán nhà nước; có kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Các kiểm toán viên cần đọc và hiểu rõ các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán nhà nước, bao gồm Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản hướng dẫn, quyết định, thông tư liên quan. Các chương trình đào tạo và hội thảo về kiểm toán nhà nước, quản lý nhà nước, và quản lý kinh tế - xã hội sẽ giúp cập nhật kiến thức và thông tin mới nhất cho các Kiểm toán viên. 

- Nắm được quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực kiểm toán nhà nước thông qua tham gia các khóa đào tạo và chương trình học liên quan đến kiểm toán nhà nước để hiểu rõ về quy trình nghiệp vụ và chuẩn mực kiểm toán. Đây có thể là các khóa học trực tuyến, khóa học tại trường đại học, hoặc các chương trình đào tạo do cơ quan kiểm toán tổ chức; đọc và hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán nhà nước, bao gồm luật, quy định, hướng dẫn và tiêu chuẩn liên quan đến quy trình và chuẩn mực kiểm toán; tham gia vào các dự án kiểm toán thực tế hoặc làm việc dưới sự hướng dẫn của các Kiểm toán viên kinh nghiệm để áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế.

- Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên. Đây là điều kiện để đảm bảo năng lực và chất lượng của đội ngũ công chức trong lĩnh vực kiểm toán.

 

2. Trường hợp được cấp mới thẻ Kiểm toán viên nhà nước

Dựa vào Điều 3 của Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN, việc quản lý thẻ Kiểm toán viên nhà nước được quy định như sau:

+ Nguyên tắc chung: Thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước cấp cho Kiểm toán viên nhà nước để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Thẻ Kiểm toán viên nhà nước xác định tư cách pháp lý của Kiểm toán viên nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật.

+ Đối tượng được cấp thẻ: Công chức được bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm toán viên nhà nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Mỗi ngạch Kiểm toán viên nhà nước sẽ được cấp một thẻ tương ứng, bao gồm thẻ Kiểm toán viên, thẻ Kiểm toán viên chính và thẻ Kiểm toán viên cao cấp.

Có thể thẩy, thẻ Kiểm toán viên nhà nước là công cụ xác định tư cách pháp lý của Kiểm toán viên nhà nước và chỉ được cấp cho các công chức được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, mỗi ngạch sẽ có một thẻ tương ứng.

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 7 trong Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước ban hành cùng với Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN, các điều sau được quy định:

+ Cấp mới thẻ trong trường hợp công chức Kiểm toán nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước lần đầu.

+ Đổi thẻ trong các trường hợp sau đây: Kiểm toán viên nhà nước được bổ nhiệm lên ngạch Kiểm toán viên nhà nước cao hơn; Thẻ đã hết thời hạn sử dụng; Thẻ bị rách nát, hư hỏng không sử dụng được. Nếu có thay đổi, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ ban hành quy định về mẫu thẻ mới thay thế cho mẫu thẻ cũ.

Do đó, theo quy định trên, cấp mới thẻ Kiểm toán viên nhà nước chỉ được thực hiện trong trường hợp công chức Kiểm toán nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước lần đầu.

 

3. Thủ tục cấp mới thẻ Kiểm toán viên nhà nước

Dựa vào quy định tại khoản 4 của Điều 7 trong Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước ban hành cùng với Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN, các giấy tờ cần thiết cho hồ sơ cấp mới hoặc đổi thẻ Kiểm toán viên nhà nước cho công chức Kiểm toán nhà nước gồm: Đơn xin đổi thẻ (trong trường hợp thẻ bị rách nát, hư hỏng không sử dụng được); Công văn đề nghị cấp mới hoặc đổi thẻ từ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; Danh sách trích ngang công chức và lý do đề nghị cấp mới (theo Phụ lục 02, 03 đính kèm); Quyết định hoặc bản sao quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước; Hai ảnh màu chân dung có kích thước 30 mm x 40 mm của người đề nghị cấp thẻ, mặc đồng phục Kiểm toán nhà nước (ảnh chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính từ thời điểm lập nộp hồ sơ), với ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh và trên phong bì đựng ảnh của từng người; Thẻ cũ (đối với trường hợp cấp đổi thẻ).

Tóm lại, hồ sơ cấp mới hoặc đổi thẻ Kiểm toán viên nhà nước cho công chức Kiểm toán nhà nước cần bao gồm các giấy tờ trên để đảm bảo quy trình được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Dựa vào quy định tại khoản 3 của Điều 7 trong Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN, trình tự cấp mới thẻ Kiểm toán viên nhà nước cho công chức Kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

+ Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý công chức phải có văn bản đề nghị cấp mới hoặc đổi thẻ, sau đó gửi đề nghị này tới Vụ Tổ chức cán bộ.

+ Kiểm toán viên nhà nước cần phải lập đơn báo cáo và giải trình rõ lý do thẻ bị rách nát, hư hỏng không sử dụng được khi đề nghị đổi thẻ.

+ Dựa trên hồ sơ đề nghị từ Thủ trưởng các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ lập hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét và quyết định về việc cấp mới hoặc đổi thẻ Kiểm toán viên nhà nước cho những trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Vì vậy, quy trình để cấp mới thẻ Kiểm toán viên nhà nước là Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý công chức phải có văn bản đề nghị gửi Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ sau đó sẽ lập hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước để xem xét và quyết định về việc cấp mới thẻ Kiểm toán viên nhà nước cho những trường hợp đủ điều kiện.

 

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Kiểm toán viên được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hay không? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!