Hợp đồng mua bán có điều kiện (CONDITIONAL SALES CONTRACT) là thỏa thuận thường được dùng trong việc tài trợ bất động sản và tài trợ thương mại, qua đó người bán vẫn duy trì quyền sở hữu thiết bị, thông qua tiền lãi chứng khoán mua bằng tiền mặt. Quyền sở hữu được chuyển sang cho người mua khi tiền vay trả góp đã thanh toán đủ.