Câu hỏi:

Thưa Luật sư, cho tôi hỏi tôi đang cầm trên tay mẫu CC09 hay còn gọi là mẫu phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân có rất nhiều nguồn thông tin về vấn đề này, mỗi trang lại hướng dẫn một cách khác nhau, tôi hoang mang không biết viết như thế nào mới đúng quy định của Pháp Luật, mong nhận được tư vấn từ Quý Luật sư. Trân trọng cám ơn!

Trả lời:

Cơ sở pháp lý: Thông tư 66/2015/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Căn cứ theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 có quy định cụ thể như sau:

Điều 3. Các biểu mẫu được sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1. Các biểu mẫu được sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân (ký hiệu là CC), bao gồm:
i) Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân (mẫu số CC09);
Mẫu CC09 do cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lập khi công dân có thay đổi về nơi thường trú, hộ tịch và các loại thay đổi khác để điều chỉnh thông tin của công dân trong hồ sơ tàng thư căn cước công dân. Cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân cho cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân Công an cấp tỉnh quản lý, khai thác. Các biểu mẫu CC02, CC03, CC04, CC05, CC06, CC07, CC09 và CC10 được in trực tiếp từ máy tính khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Mẫu được in ra đã bao gồm các thông tin được trích xuất, thống kê từ Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo phạm vi lưu trữ của từng đơn vị.Các biểu mẫu này được in bằng mực đen trên nền giấy trắng. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát biểu mẫu và có sổ sách theo dõi.
Luật Minh Khuê tư vấn cho Quý khách hàng biểu mẫu CC09 mẫu phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân và hướng dẫn Quý khách hàng sử dụng biểu mẫu này theo đúng quy định của Pháp Luật hiện hành.

1. MẪU PHIU ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (Mẫu CC09 ban hành m theo Thông tư s66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015)

CÔNG AN ………
…………………….
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu CC09 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

PHIU ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1. Họ, chữ đệm và tên:.............................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………./……………/……………..; Giới tính (Nam/nữ):....................

3. Số thẻ CCCD đã được cấp:

Cấp ngày: ……………./……………/……………..Nơi cấp:............................................................

4. Nội dung điều chỉnh thông tin:

NGÀY ĐN

NƠI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ MỚI

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

NGÀY

NHỮNG THAY ĐI KHÁC

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Ngày……tháng….năm……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Ngày……tháng….năm……
NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……tháng…….năm……
CÁN BỘ THỰC HIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT

Cách ghi thông tin:

  • Từ mục 1 đến mục 3: ghi các thông tin của công dân theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này;
  • Mục “Nội dung điều chỉnh thông tin”: ghi rõ ngày tháng năm công dân có thay đổi về nơi đăng ký thường trú hoặc những thay đổi khác (lưu ý: đối với nơi đăng ký thường trú mới ghi đầy đủ, chính xác theo Phiếu báo thay đổi về nhân khẩu, hộ khẩu; đối với những thay đổi khác ghi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các thông tin của công dân);
  • Mục “Ngày....tháng…….năm…….”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân ghi Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân;
  • Mục “Phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị”: Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân nơi điều chỉnh thông tin có trách nhiệm phê duyệt các thông tin được thu nhận trong Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân của công dân;
  • Mục “Người được điều chỉnh”: người được điều chỉnh thông tin căn cước công dân có trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin đã được thu nhận trong Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân, sau đó ký, ghi rõ họ tên

Quý khách có thể tham khảo một số bài viết khác cùng chuyên mục tại đây

Quy định mới chủ nhà trọ cần phải biết khi kinh doanh cho thuê nhà trọ dịp cuối năm 2018?

Hướng dẫn cách viết tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo quy định của luật mới?

Giải pháp mới cho khách hàng khi đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ cho ngân hàng mà không có khả năng chi trả

Hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (Mẫu CC02) theo đúng quy định của Pháp Luật.Hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (Mẫu CC02) theo đúng quy định của Pháp Luật.

Hướng dẫn viết mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (NA1) bản song ngữ mới nhất theo đúng quy định của pháp luật