1.  Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về phương thức tuyển sinh giáo dục sư phạm từ năm 2025

Tiểu mục 3 Mục II của Công văn số 5155/BGDĐT/GDĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn về việc hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2024 và chuẩn bị cho các phương thức tuyển sinh từ năm 2025, phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Hướng dẫn này chủ yếu tập trung vào hai điều chính quan trọng như sau:

Hoàn thiện Đề án và phương thức tuyển sinh năm 2024:

Trong phạm vi hoàn thiện đề án và phương thức tuyển sinh năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất một quá trình chặt chẽ và có tính cơ sở dữ liệu. Quá trình này sẽ tập trung vào việc phân tích dữ liệu để khắc phục những bất cập hiện nay trong hệ thống tuyển sinh. Một trong những điểm đặc biệt cần chú ý là việc đơn giản hóa các phương thức tuyển sinh, tuân thủ theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. Mục tiêu là tránh áp đặt những phương thức quá phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh. Quá trình này sẽ giúp tạo ra một quy trình tuyển sinh minh bạch, công bằng và dễ hiểu.

Xây dựng và công bố phương thức tuyển sinh cho năm 2025:

Trong việc xây dựng và công bố các phương thức tuyển sinh cho năm 2025 trở đi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra một loạt các mục tiêu cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả và tính minh bạch của quá trình tuyển sinh. Quá trình này không chỉ là bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tuyển sinh mà còn là cơ hội để thí sinh và cộng đồng có cái nhìn rõ ràng về tiêu chí và quy trình đánh giá.

- Yêu cầu và nội dung của Chương trình GDPT 2018: Các phương thức tuyển sinh cho năm 2025 cần phải tận dụng và phản ánh rõ yêu cầu, nội dung và cấu trúc của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Điều này đảm bảo rằng quá trình tuyển sinh không chỉ là một bước kiểm tra khả năng học thuật của thí sinh mà còn phản ánh khả năng thích ứng và hiểu biết sâu sắc về nội dung chương trình học.

- Đối tượng tuyển sinh và tổ chức kiểm tra: Cần xác định rõ đối tượng tuyển sinh và xây dựng các bài kiểm tra phù hợp với đặc điểm của họ. Đồng thời, quy trình kiểm tra cần được tổ chức một cách công bằng và minh bạch để đảm bảo rằng mọi thí sinh đều có cơ hội như nhau và không có sự thiên lệch nào.

- Minh bạch và thông tin cho cộng đồng: Quá trình xây dựng và công bố phương thức tuyển sinh cần phải đi kèm với một chiến lược minh bạch. Thông tin chi tiết về tiêu chí đánh giá, cách tính điểm và quá trình chấm thi cần được công bố công khai để tạo ra sự tin cậy từ cộng đồng và gia đình thí sinh.

- Đối thoại và thu thập ý kiến: Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tổ chức các buổi đối thoại với các đối tượng liên quan như giáo viên, phụ huynh và học sinh để thu thập ý kiến và đề xuất từ cộng đồng. Điều này giúp định hình quy trình tuyển sinh theo hướng tích cực và thân thiện với môi trường học tập.

- Đào tạo và hỗ trợ đối tượng tuyển sinh: Đảm bảo rằng cả thí sinh và những người quản lý quá trình tuyển sinh được đào tạo về quy trình và tiêu chí đánh giá. Ngoài ra, cần có các biện pháp hỗ trợ để giúp thí sinh hiểu rõ hơn về quy trình và cách chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Tóm lại, việc xây dựng và công bố phương thức tuyển sinh cho năm 2025 không chỉ là một nhiệm vụ hành chính mà còn là cơ hội để tạo ra một quy trình công bằng, minh bạch và tích cực đối với học sinh, giáo viên và cộng đồng. Điều này sẽ giúp hệ thống giáo dục phổ thông phát triển mạnh mẽ và đáp ứng đúng đắn với đòi hỏi của thời đại.

 

2. Quy định về yêu cầu chung trong tuyển sinh đại học

Quy chế được quy định tại Điều 3 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT là một bước quan trọng trong việc định rõ các nguyên tắc và trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong quá trình tuyển sinh đại học. Nó không chỉ tạo ra một cơ sở pháp luật vững chắc mà còn đặt ra các chuẩn mực cao về tính minh bạch, bình đẳng và chất lượng trong quá trình này.

- Quyền tự chủ và trách nhiệm: Theo quy định, cơ sở đào tạo được thực hiện quyền tự chủ trong việc thực hiện công tác tuyển sinh. Tuy nhiên, quyền này đi kèm với trách nhiệm phải giải trình đầy đủ và chính xác về quá trình tuyển sinh. Điều này nhấn mạnh sự chịu trách nhiệm của cơ sở đào tạo trước pháp luật và khuyến khích việc quản lý minh bạch, giúp xây dựng niềm tin từ cộng đồng và xã hội.

- Tạo cơ hội bình đẳng và thuận lợi: Quy chế đặt ra yêu cầu mỗi cơ sở đào tạo phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho mọi thí sinh. Điều này bao gồm việc đảm bảo quy trình tuyển sinh minh bạch, công bằng và không có sự thiên lệch nào đối với thí sinh. Mục tiêu là tạo ra một môi trường tuyển sinh khách quan và công bằng.

- Hợp tác và giám sát của Bộ GDĐT: Các cơ sở đào tạo không chỉ có trách nhiệm tự chủ mà còn cần phối hợp chặt chẽ dưới sự hỗ trợ và giám sát của Bộ GDĐT. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông trong toàn bộ hệ thống giáo dục đại học. Sự hợp tác này không chỉ tăng cường chất lượng và hiệu suất của từng cơ sở đào tạo mà còn đóng góp vào việc phát triển toàn diện của hệ thống.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả: Phối hợp chặt chẽ và giám sát của Bộ GDĐT không chỉ giúp đảm bảo tính thống nhất mà còn góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình tuyển sinh. Việc chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng các tiêu chuẩn chung và thực hiện các biện pháp cải tiến là quan trọng để tạo ra một hệ thống đào tạo đại học mạnh mẽ và đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của xã hội.

Quy chế tuyển sinh đại học theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT không chỉ đề xuất các nguyên tắc cơ bản mà còn mở ra một hướng đi tích cực, khuyến khích sự tự chủ và trách nhiệm, đồng thời tăng cường hợp tác và giám sát để đảm bảo chất lượng và minh bạch trong quá trình tuyển sinh đại học. Điều này là cơ hội để hệ thống giáo dục đại học phát triển bền vững và đáp ứng được những thách thức đa dạng của thời đại.

 

3. Hướng dẫn về phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả học tập, kết quả thi theo từng môn

Theo Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, quy định về phương thức tuyển sinh đại học trở nên rõ ràng và có tính chất chi tiết, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình xét tuyển. Dưới đây là một số quy định cụ thể về phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả học tập và thi:

Trong việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập và thi, tổ hợp môn được chọn để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn. Điều quan trọng là các môn này cần phải phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của chương trình đào tạo cụ thể. Một điều kiện cần là môn toán hoặc ngữ văn phải có mặt trong tổ hợp môn.

Một ngành hoặc chương trình đào tạo có thể sử dụng đồng thời nhiều tổ hợp môn để xét tuyển. Điều này mang lại tính linh hoạt và sự đa dạng trong quá trình tuyển sinh. Quy định cũng cho phép xác định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn khi xác định điều kiện trúng tuyển.

Tuy nhiên, quy định rõ ràng rằng không sử dụng quá 4 tổ hợp xét tuyển cho một ngành, một chương trình đào tạo, trừ trường hợp các tổ hợp môn chỉ khác nhau ở môn ngoại ngữ. Điều này nhấn mạnh sự hạn chế để đảm bảo sự chặt chẽ và rõ ràng trong việc xác định điểm và kết quả tuyển sinh.

Quy chế cho phép tính hệ số cho từng môn trong tổ hợp, cho phép các cơ sở đào tạo có sự linh hoạt trong quá trình xác định yêu cầu và điều kiện tuyển sinh. Điều này làm tăng khả năng đáp ứng đa dạng của thí sinh và yêu cầu cụ thể của từng ngành, từng chương trình đào tạo. Bằng cách này, quy chế tuyển sinh đảm bảo tính công bằng, vì mỗi ứng viên có cơ hội sử dụng nhiều tổ hợp môn khác nhau, tùy thuộc vào kết quả học tập và sở thích cá nhân của họ. Điều này giúp mở rộng khả năng truy cập và tạo điều kiện thuận lợi cho sự đa dạng.

Phương thức tuyển sinh đại học theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT không chỉ xác định rõ ràng quy trình xét tuyển mà còn tạo ra tính linh hoạt và cân nhắc, nhằm đảm bảo tính công bằng và đáp ứng đa dạng của đối tượng tuyển sinh. Điều này làm nổi bật cam kết của hệ thống giáo dục đại học với chất lượng và minh bạch trong quá trình tuyển sinh. Xem thêm: Tuyển sinh các trường quân đội, công an, quân sự Bạn cần biết

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn