1. Nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học với khoa học và công nghệ và đào tạo

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 109/2022/NĐ-CP thì cơ sở giáo dục đại học đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo những nguyên tắc cốt lõi sau đây, nhằm đẩy mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước:

- Hoạt động khoa học và công nghệ, đồng thời với hoạt động đào tạo, được xác định là trọng tâm chính của cơ sở giáo dục đại học. Mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần tích cực vào sự phát triển của khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội đất nước.

- Quy chế này đặt ra rõ ràng vai trò, quyền lực và trách nhiệm của từng đơn vị, giảng viên và người học trong cơ sở giáo dục đại học đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Mục đích là tạo ra môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp tích cực vào nghiên cứu và phát triển.

- Đặc biệt, kết quả và hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ của từng đơn vị, giảng viên và người học trong cơ sở giáo dục đại học sẽ được sử dụng làm căn cứ chính để xem xét, đánh giá và đặt ra các biện pháp thiết thực. Điều này bao gồm xếp loại thi đua, giải quyết các chế độ và chính sách có liên quan để đảm bảo sự phát triển bền vững của các hoạt động khoa học và công nghệ.

Tại cơ sở giáo dục đại học, hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ được thiết kế và tích hợp một cách tự nhiên vào cơ cấu tổ chức, đảm bảo tuân thủ theo các quy định đề ra. Bộ phận này không chỉ là một phần của tổ chức, mà còn là nòng cốt quan trọng, quyết định định hình sự phát triển và uy tín của cơ sở giáo dục đại học.

Đội ngũ trong bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học không chỉ là những người có trách nhiệm hành chính mà còn là những nhân tài đa dạng, gồm các giảng viên kiêm nhiệm, cán bộ chuyên trách và các chuyên gia kiêm nhiệm công tác chuyên môn đến từ các đơn vị trực thuộc. Họ không chỉ đảm nhận vai trò quản lý mà còn là những người tư vấn chính cho việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị, mang lại sự đa chiều và chuyên sâu trong quá trình phát triển và triển khai các dự án nghiên cứu.

=> Theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ chủ yếu của cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, song song với hoạt động đào tạo, đặt ra mục tiêu quan trọng là nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao. Qua đó, cống hiến tích cực vào sự phát triển toàn diện của lĩnh vực khoa học, công nghệ, và kinh tế - xã hội của quốc gia. Điều này không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một trách nhiệm đặc biệt, tôn vinh tầm quan trọng của vai trò giáo dục đại học trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước.

 

2. Cơ sở giáo dục đại học được quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ?

Tại Điều 5 Nghị định 109/2022/NĐ-CP có quy định tổ chức khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học không chỉ là một phần của quy chế tổ chức và hoạt động mà còn là hệ thống động lực quan trọng, định hình sự thành công và sự phát triển bền vững của cơ sở giáo dục đại học. Quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc đặt ra những nguyên tắc cụ thể, nhằm tối ưu hóa hiệu quả và tính đồng bộ trong môi trường đào tạo và nghiên cứu.

- Cơ sở giáo dục đại học không chỉ xác định rõ về tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ theo quy chế tổ chức chung mà còn đặt ra quy định chặt chẽ về việc quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, và giải thể các tổ chức này, nhằm đảm bảo sự linh hoạt và phản ánh chính xác định hướng phát triển của mỗi tổ chức.

- Từ sự hiệu quả của hoạt động và chiến lược phát triển, cơ sở giáo dục đại học đưa ra quyết định chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ có đủ điều kiện thành doanh nghiệp, tuân thủ theo những quy định đặc biệt. Điều này không chỉ tạo ra một bước tiến mạnh mẽ trong sự đổi mới và sáng tạo mà còn khẳng định cam kết của cơ sở giáo dục đại học trong việc chuyển giao tri thức và công nghệ để ổn định và phát triển kinh tế xã hội.

=> Theo quy định của pháp luật về tổ chức khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học, đều rõ ràng và minh bạch rằng cơ sở giáo dục đại học đang hoạt động không chỉ đơn thuần là một trụ cột vững chắc trong việc tổ chức, mà còn là người quyết định chủ động việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ. Những quy định này không chỉ là biểu hiện của tính pháp lý mà còn là đỉnh cao của quyền lực và trách nhiệm được giao cho cơ sở giáo dục đại học.

Trong bối cảnh này, cơ sở giáo dục đại học trở thành người đồng điệu và đồng thuận với các quy định, tạo ra sự linh hoạt và phản ánh đúng đắn của nhu cầu và chiều hướng phát triển của từng tổ chức khoa học và công nghệ. Việc quyết định này không chỉ là một hành động hợp pháp mà còn là biểu hiện của tầm quan trọng và định hình tương lai của cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực nghiên cứu và sáng tạo.

 

3. Cơ sở giáo dục đại học lập doanh nghiêp khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục?

Điều 6 Nghị định 109/2022/NĐ-CP quy định doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học không chỉ là một thành quả hợp pháp theo quy định về doanh nghiệp, mà còn là bước đi linh hoạt và đổi mới, chấp nhận và thích ứng với định hướng phát triển chiến lược của cơ sở giáo dục đại học. Quy trình thành lập doanh nghiệp này không chỉ là quá trình hợp pháp mà còn là một chiến lược đặc biệt, được xây dựng để phản ánh sự linh hoạt và sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học trong thế giới ngày nay.

- Trong khuôn khổ của pháp luật về doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học đặt ra việc thành lập doanh nghiệp như một phần không thể thiếu trong chiến lược toàn diện của mình. Sự phù hợp với định hướng phát triển được chú trọng để đảm bảo rằng mỗi doanh nghiệp không chỉ là một đơn vị hoạt động mà còn là một mũi nhọn chính trong việc định hình tương lai và thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Doanh nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học không chỉ đạt đủ điều kiện theo quy định để tồn tại mà còn được đánh giá và chứng nhận theo tiêu chuẩn đặc biệt cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Quy trình này không chỉ là một bước chứng nhận, mà còn là một dấu hiệu rõ ràng về sự chất lượng, sự đổi mới và khả năng tạo ra giá trị thực tế của doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.

- Cơ sở giáo dục đại học công lập, thông qua việc góp vốn bằng tài sản trí tuệ, đặt ra một bước đi tiên tiến và độc đáo trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sở hữu nguồn lực từ ngân sách nhà nước, được giao quản lý sử dụng bởi cơ quan có thẩm quyền. Quá trình này không chỉ là một thành công về phương pháp tài chính mà còn là một minh chứng cho sự sáng tạo trong quản lý và tận dụng tài nguyên trí tuệ.

- Cơ sở giáo dục đại học không chỉ có thể tiến hành liên doanh, liên kết mà còn cung cấp cơ hội cho sự phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo. Điều này đặt ra yêu cầu chặt chẽ về việc đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, quản lý và sử dụng tài sản công, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp và các lĩnh vực pháp luật liên quan khác. Đồng thời, thông qua việc kết hợp các quy định pháp luật, cơ sở giáo dục đại học công lập không chỉ là nơi sản xuất tri thức mà còn là một nguồn tài nguyên động viên cho sự phát triển toàn diện, chung tay định hình tương lai của nền giáo dục và khoa học công nghệ trong cả nước.

- Cơ sở giáo dục đại học công lập, trong một tầm nhìn chiến lược, được ủy quyền sử dụng thông qua hình thức ghi tăng tài sản, mở ra một chương mới trong quản lý tài nguyên và nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong khi đó, cơ sở giáo dục đại học tư thục, chịu trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản, là một kết quả tự nhiên của những nhiệm vụ khoa học và công nghệ, khởi nguồn từ nguồn ngân sách nhà nước, theo đúng những quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và quản lý, sử dụng tài sản công.

- Quá trình thương mại hóa và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không chỉ là một thách thức mà còn là cơ hội để cơ sở giáo dục đại học tiến xa trong việc tạo ra giá trị thực tế từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Việc này được thực hiện một cách cân nhắc và tuân thủ theo những quy định cụ thể của pháp luật, mang lại sự minh bạch và minh chứng vững chắc cho sự chủ động và sáng tạo trong quản lý tài nguyên và nghiên cứu phát triển.

=> Các quy định trên, không áp dụng trong trường hợp các kết quả khoa học và công nghệ nằm trong phạm vi bí mật nhà nước, mở ra một hình mẫu mới về quản lý và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học. Nhìn chung, theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong ngữ cảnh này, cơ sở giáo dục đại học có thể linh hoạt và sáng tạo hơn trong việc định hình chiến lược và phát triển tương lai.

Trong tình huống này, cơ sở giáo dục đại học được quyền thành lập doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đồng thời phải tuân thủ đúng với hướng phát triển của mình. Mặt khác, doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tạo ra một bước tiến quan trọng về minh bạch, độ chuyên nghiệp và uy tín trong cả cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy định mới về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.