Gia đình tôi đưa đơn kiện và được tòa án xử thắng kiện nhưng khi đến thời gian thi hành án thì cơ quan thi hành án không thực hiện cứ tìm cách trì hoãn với đủ mọi lý do, đã gần 1 năm vẫn chưa thực hiện được. Vậy xin luật sư chỉ giúp làm đơn khiếu nại thi hành. Gia đinh tôi chân thành cảm ơn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật  dân sự  của công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

 

I Cơ sở pháp lý:

Theo nghị định tại Điều 7 Luật thi hành án năm 2008 sửa đổi bố sung năm 2014

Nghị định 62/2015 Quy định chi tiết hướng dẫn một số Điều của Luật thi hành án

II Nội dung trả lời:

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?

Theo nghị định tại Điều 7 Luật thi hành án năm 2008 sửa đổi bố sung năm 2014

" Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án

1. Người được thi hành án có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật này;

b Được thông báo về thi hành án

c) Thỏa thuận với người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án;

d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

đ) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;

e) Không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Chấp hành viên thực hiện;

g Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư trong khi làm nhiệm vụ

>> Xem thêm:  Quy định về tự thỏa thuận thi hành án ?

h) Ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

i Chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác

k Được miễn phí, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo quy định của chính phủ

l) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án."

Về thời hạn yêu cầu thi hành án được quy định tại Điều 30 như sau:

" Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

2. Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.

>> Xem thêm:  Chi cục thi hành án có được xuống tận cơ quan làm việc để xác minh điều kiện thi hành án không?

3. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

" Điều 33. Nhận đơn yêu cầu thi hành án

1. Khi nhận đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung đơn và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận đơn yêu cầu thi hành án và cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn.

2. Sổ nhận đơn yêu cầu thi hành án phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm nhận đơn yêu cầu;

b) Số, ngày, tháng, năm ra bản án, quyết định; tên cơ quan ra bản án, quyết định;

c) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu;

d) Họ, tên, địa chỉ của người phải thi hành án; người được thi hành án;

đ) Nội dung yêu cầu thi hành án;

e) Tài liệu khác kèm theo.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn yêu cầu thi hành án gửi Cục (chi cục) thi hành án dân sự

Theo quy định tại khoản 2,3 Điều 36 Luật thi hành án dân sự"

>> Như vậy trường hợp của bạn thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 36. Trong vòng năm ngày kể từ ngày nhận được đơn. Sau khi được thụ lý và xem xét Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án 

Về việc khiếu nại được quy định tại Điều 38 như sau:

" Điều 38. Giải quyết khiếu nại về thi hành án Nghị định 62/2015 Quy định chi tiết hướng dẫn một số Điều của Luật thi hành án

2. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới nhưng quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án hoặc cơ quan quản lý thi hành án cấp trên yêu cầu cấp dưới giải quyết, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của cấp dưới và áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với người thiếu trách nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại đó. Trong trường hợp cần áp dụng biện pháp vượt quá thẩm quyền của mình thì kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền xử lý."

>> Như vậy trong trường hợp này rõ ràng đã quá thời hạn rồi mà cơ quan thi hành án không thực hiện theo quy định của pháp luật>> bạn gửi đơn khiếu nại lần đầu tới cơ quan thi hành án để được giải quyết 

Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

>> Xem thêm:  Trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự

 

 

>> Xem thêm:  Công chức làm tại cơ quan thi hành án có được góp vốn mở văn phòng thừa phát lại không ?