1. Thế nào là E-HSMT?

Căn cứ theo khoản 21 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2023 thì hồ sơ mời thầu đại diện cho toàn bộ tài liệu được sử dụng cho các hình thức đấu thầu như đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, và chào hàng cạnh tranh. Nó bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, hoặc dự án đầu tư kinh doanh, được sử dụng làm cơ sở để nhà thầu hoặc nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu. Hồ sơ mời thầu cần cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng để các bên mời thầu có thể dễ dàng đánh giá và so sánh hồ sơ dự thầu từ các nhà thầu khác nhau. Hồ sơ mời thầu được thiết kế để cung cấp một cơ sở chi tiết và minh bạch để các nhà thầu có thể tham gia đấu thầu một cách công bằng và hiệu quả.

Theo đó, E-HSMT theo điểm h khoản 3 Điều 3 Thông tư 01/2024/TT- BKHĐT được hiểu là một dạng hồ sơ mời thầu cụ thể, được áp dụng trong đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, và trong các trường hợp yêu cầu hồ sơ đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng. E-HSMT giúp tăng cường hiệu suất trong quá trình đấu thầu bằng cách sử dụng công nghệ để tự động hóa nhiều công việc và quy trình, từ việc phát hành hồ sơ mời thầu đến việc nhận và xử lý hồ sơ dự thầu. Việc sử dụng E-HSMT giúp nâng cao hiệu suất và tính minh bạch trong quá trình đấu thầu và chào hàng cạnh tranh, đồng thời giảm bớt sự phức tạp và chi phí so với các phương thức truyền thống. E-HSMT cung cấp tính linh hoạt và tiện ích cho các bên tham gia, cho phép họ truy cập, xem xét và phản hồi trực tuyến mọi lúc mọi nơi, các bên có thể truy cập và kiểm tra thông tin một cách dễ dàng.

 

2. Quy định về sửa đổi làm rõ hồ sơ mời thầu và E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo Điều 16 của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, các quy định về phát hành, sửa đổi và làm rõ hồ sơ mời thầu và E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2024 được chỉ định như sau:

- Phát hành: Trong quá trình công bố thông báo mời thầu (E-TBMT), bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu sau: Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT); Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã được phê duyệt. Đối với việc chọn nhà thầu không thông qua mạng, hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành trên hệ thống ngay sau khi thông báo mời thầu được đăng tải thành công. Bên mời thầu không được phép phát hành hồ sơ mời thầu dưới dạng bản giấy cho nhà thầu. Trong trường hợp này, nếu bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà thầu, bản giấy đó không có giá trị pháp lý để sử dụng trong việc lập và đánh giá hồ sơ dự thầu. Nếu nội dung của hồ sơ mời thầu (E-HSMT) trên hệ thống có sai sót so với nội dung đã được phê duyệt, thì hồ sơ mời thầu phát hành trên hệ thống sẽ là cơ sở để lập và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

- Sửa đổi: Đối với việc chọn nhà thầu không thông qua mạng, nếu có sửa đổi trong hồ sơ mời thầu sau khi đã phát hành, bên mời thầu phải đăng tải các tài liệu sau trên hệ thống: Cách 1: Quyết định sửa đổi cùng với nội dung sửa đổi của hồ sơ mời thầu; Cách 2: Quyết định sửa đổi và hồ sơ mời thầu đã được sửa đổi. Trong hồ sơ mời thầu đã được sửa đổi, phải rõ ràng thể hiện nội dung sửa đổi. Đối với việc chọn nhà thầu thông qua mạng, nếu có sửa đổi trong E-HSMT sau khi đã phát hành, bên mời thầu cần đăng tải các tài liệu tương tự trên hệ thống.

- Làm rõ: Đối với việc chọn nhà thầu không thông qua mạng, khi cần làm rõ hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải gửi yêu cầu làm rõ đến bên mời thầu thông qua hệ thống ít nhất 03 ngày làm việc trước thời hạn đóng thầu (03 ngày đối với đấu thầu trong nước, 05 ngày đối với đấu thầu quốc tế). Đối với việc chọn nhà thầu thông qua mạng, quy trình làm rõ tương tự nhưng thời hạn gửi yêu cầu làm rõ là tối thiểu 03 ngày làm việc trước thời hạn đóng thầu. Bên mời thầu phải tiếp nhận yêu cầu làm rõ từ nhà thầu và đăng tải văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) trên hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước thời hạn đóng thầu. Nội dung làm rõ không được trái với nội dung đã được phê duyệt. Trong trường hợp yêu cầu làm rõ dẫn đến sửa đổi hồ sơ mời thầu, thì việc sửa đổi được thực hiện theo quy định tại khoản 2 của Điều 16 trong Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT. Nếu cần thiết, bên mời thầu có thể tổ chức hội nghị trước đấu thầu để trao đổi về nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT) mà các nhà thầu chưa hiểu rõ. Bên mời thầu cần đăng tải thông báo về hội nghị trên hệ thống và ghi lại nội dung trao đổi trong biên bản, sau đó đăng tải trên hệ thống trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị.

 

3. Thông tin về dự án lựa chọn nhà thầu để đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo quy định của Điều 11 trong Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT về thông tin liên quan đến dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các điểm sau được chỉ định:

- Thời gian đăng tải: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ được chủ đầu tư đăng tải trên Hệ thống trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thời gian này giúp đảm bảo rằng thông tin liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được công bố một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đăng tải thông tin cơ bản về dự án: Đồng thời với việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông tin cơ bản về dự án cũng sẽ được đăng tải. Điều này cung cấp cho các nhà thầu và bên tham gia thông tin cần thiết về dự án, giúp họ hiểu rõ hơn về phạm vi, yêu cầu và điều kiện của dự án. Việc đảm bảo thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông tin cơ bản về dự án được công bố đồng thời giúp tạo ra một môi trường đấu thầu minh bạch và công bằng, nơi mọi bên tham gia có cơ hội truy cập thông tin và chuẩn bị hồ sơ dự thầu một cách chính xác và kỹ lưỡng.

- Tài liệu đính kèm: Trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải đính kèm quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc đính kèm quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một yêu cầu quan trọng trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin được cung cấp cho các bên tham gia đấu thầu. Bằng cách đính kèm quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp cho các bên tham gia một bằng chứng rõ ràng về quyết định của họ về việc lựa chọn nhà thầu. Quyết định này thường được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của chủ đầu tư sau khi đã xem xét và chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc đính kèm quyết định này giúp tạo ra một môi trường đấu thầu minh bạch và công bằng, nơi mọi bên tham gia đều có thể kiểm tra và xác minh quyết định được đưa ra và đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của quy trình lựa chọn nhà thầu.

Do đó, trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc tính từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cần đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Thông tin cơ bản về dự án cũng cần được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, và chủ đầu tư cần đính kèm quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải. 

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Chi phí lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu mới nhất? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!