Liên minh bưu chính thế giới (UPU) là tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập ngày 01.7.1875 trên cơ sở Công ước bưu chính thế giới được Đại hội đồng bưu chính thế giới họp ở Bơn (Berne Thụy Sĩ) thông qua ngày 09.10.1874.

Ngày 15 .11.1947, Hiệp định điều chỉnh quan hệ giữa Liên hợp quốc và Liên minh bưu chính thế giới với tư cách là tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc được Đại hội đồng Liên hợp quốc biểu quyết tán thành. Mục đích của liên minh là thiết lập hệ thống bưu chính thống nhất, tổ chức và hoàn thiện các giao dịch bưu chính. Các vấn đề liên quan đến việc gửi thư bảo đảm, trả lại thư từ không thể chuyển đến tay người nhận, bảo đảm việc tự do gửi thư từ trên lãnh thổ các nước thành viên... đều được ghi nhận trong Công ước bưu chính thế giới.

Cơ cấu của Liên minh bưu chính thế giới bao gồm: 1) Đại hội liên minh là cơ quan có thẩm quyền cao nhất gồm đại diện của tất cả các nước thành viên họp thường kì 5 năm 1 lần. Ngoài ra, có thể có các khoá họp đặc biệt nếu có sự nhất trí của tối thiểu là 2/3 các nước thành viên; 2) Hội đồng chấp hành gồm 40 ủy viên do Đại hội bầu ra theo nguyên tắc phân bổ hợp lí theo khu vực địa lí. Hội đồng họp mỗi năm một lần; 3) Uỷ ban tư vấn nghiên cứu các vấn đề bưu chính gồm 30 thành viên do Đại hội bầu có chức năng nghiên cứu các vấn đề kinh tế, kĩ thuật trong lĩnh vực bưu chính. Uỷ ban họp mỗi năm một lần; 4) Văn phòng quốc tế là cơ quan thường trực của Liên minh bưu chính thế giới có chức năng trong việc đảm bảo thông tin, tư vấn, phối hợp và thực hiện các biện pháp hợp tác kĩ thuật...

Hiện nay, Liên minh bưu chính thế giới có khoảng 160 quốc gia hội viên. Việt Nam là thành viên chính thức của Liên minh.

Trụ sở Liên minh bưu chính thế giới đặt tại Bơn (Thụy Sĩ).