1. Luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp

Trường hợp giải thể doanh nghiệp: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; Theo quyết định của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Doanh nghiệp bị giải thể khi:

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Công ty luật Minh Khuê tư vấn thủ tục giải thể, hồ sơ bao gồm:

1. Doanh nghiệp giải thể thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

- Lý do giải thể;

- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, doanh nghiệp giải thể phải gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp

3. Khi gửi cho các chủ nợ thì phải kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp trong trường hợp pháp luật có yêu cầu.

5. Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ khi Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu (06) tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

6. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết. Tiếp đó doanh nghiệp còn phải trả nợ thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán, số còn lại sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

7. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan ĐKKD để xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Sau thời hạn sáu (06) tháng mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

2. Dịch vụ tư vấn tái cơ cấu danh nghiệp và giải thể

Tái cơ cấu và Giải thể thường là lĩnh vực dễ gây ra xung đột pháp luật với nhạy cảm về thương mại và tài chính. Công ty luật Minh Khuê tự hào là công ty hàng đầu và được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam với việc thường xuyên tham gia vào những dự án tái cơ cấu và hỗ trợ một số lượng lớn các doanh nghiệp nhà nước lớn và công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn tái cơ cấu danh nghiệp và giải thể

Trong lĩnh vực Tái Cơ cấu và Giải thể, chúng tôi có đội ngũ luật sư thích hợp bao gồm các chuyên gia về tái cơ cấu doanh nghiệp, với rất nhiều kinh nghiệm về kiến thức pháp lý, cùng với sự nhạy cảm về thương mại cũng như tài chính. Những kinh nghiệm và sự nhạy cảm đó giúp đội ngũ của chúng tôi đưa ra những tư vấn lựa chọn chính xác về thời điểm nào là hợp lý cho việc tiến hành và phương hướng để tiến hành.

Dịch vụ

Cùng với đội ngũ tư vấn doanh nghiệp, công ty chúng tôi cung cấp tới khách hàng nhiều dịch vụ trong lĩnh vực này, bao gồm:

- Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp;

- Tư vấn về giải thể và pháp lý;

- Tái cơ cấu doanh nghiệp, bao gồm cả chuyển đổi doanh nghiệp từ dạng này sang dạng khác, xây dựng lại đội ngũ quản lý, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp;

- Giải thể, thanh lý, phá sản;

- Công bố thông tin, công khai và tuân thủ.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;

3. Dịch vụ tư vấn giải thể chi nhánh

Chi nhánh của doanh nghiệp được giải thể theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Dịch vụ tư vấn giải thể chi nhánh

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm:

- Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh;

- Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;

- Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và Giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh.

Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể chi nhánh, cơ quan đăng ký kinh đoanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê