1. Thế nào là thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục?

Thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục là một thông báo mà cơ quan thuế gửi đến người nộp thuế để thông báo rằng hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc các tài liệu liên quan không tuân thủ đúng quy trình, quy định và thủ tục của cơ quan thuế. Mục tiêu chính của thông báo này là thông báo cho người nộp thuế về việc không tuân thủ yêu cầu thủ tục và yêu cầu người nộp thuế bổ sung, điều chỉnh hoặc sửa chữa hồ sơ theo quy định để hoàn thiện quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế. Thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục được sử dụng nhằm thông báo cho người nộp thuế biết rằng hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc các tài liệu liên quan không tuân thủ đúng quy trình và quy định của cơ quan thuế. Mục đích chính của thông báo này là yêu cầu người nộp thuế bổ sung, điều chỉnh hoặc sửa chữa hồ sơ để đáp ứng đúng các yêu cầu thủ tục và quy định.

- Thông báo cho người nộp thuế biết rõ tình trạng không đạt yêu cầu thủ tục của cơ quan thuế.

- Yêu cầu người nộp thuế thực hiện các chỉnh sửa, bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ theo quy định để đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định của cơ quan thuế.

- Đảm bảo tính chính xác và hoàn thiện quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế tiếp tục xử lý hồ sơ sau khi đã được điều chỉnh hoặc bổ sung đúng quy trình.

Thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy trình của quá trình hoàn thuế. Nếu người nộp thuế không thực hiện các chỉnh sửa hoặc bổ sung theo yêu cầu trong thông báo, cơ quan thuế có thể từ chối hoặc chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ hoàn thuế, gây khó khăn và không thuận lợi cho cả hai bên.

Vì vậy, thông báo này mang tính cảnh báo và hướng dẫn rõ ràng, nhằm đảm bảo quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế được thực hiện đúng quy trình, minh bạch và công bằng đối với cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

 

2. Mẫu 03/TB-HT Thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục

>> Tải ngay: Mẫu 03/TB-HT Thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục

Mẫu 03/TB-HT là mẫu thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục. Đây là một tài liệu thông báo được cơ quan thuế sử dụng để thông báo cho người nộp thuế rằng hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc các tài liệu liên quan không tuân thủ đúng quy trình và quy định của cơ quan thuế. Mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Dưới đây là nội dung công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách tham khảo về mẫu thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục như sau:

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

Số: 10/TB-HS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc hồ sơ không đúng thủ tục

Ngày 10 tháng 5 năm 2023, Cục Thuế nhận được Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số 12345 ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Công ty ABC có mã số thuế 789XYZ và hồ sơ gửi kèm theo.

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định tại Điều 10, Khoản 3, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính và lý do đề nghị hoàn trả của người nộp thuế, Cục Thuế thông báo:

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế không đúng thủ tục.

Lý do: Người nộp thuế chưa bổ sung đầy đủ các tài liệu liên quan đến hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Cục Thuế thông báo để người nộp thuế bổ sung đủ thủ tục hồ sơ theo quy định.

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn http://www.xxx.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Cục Thuế giải quyết hồ sơ để được hỗ trợ.

Số điện thoại: 0123456789

Địa chỉ: Số 123, Đường ABC, Quận XYZ, Thành phố QWE.

Cục Thuế thông báo để Công ty ABC biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Tên người nộp thuế

- Như trê;

- Lưu VT

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

Mẫu 03/TB-HT được sử dụng để thông báo cho người nộp thuế biết về việc hồ sơ không đúng thủ tục và yêu cầu người nộp thuế bổ sung thủ tục hồ sơ theo quy định. Thông báo này giúp đảm bảo tính chính xác và hoàn thiện của quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế và đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định của cơ quan thuế.

 

3. Có sai sót trong hồ sơ khi khai thuế thì bị xử phạt như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, các hành vi khai báo sai hoặc không đầy đủ thông tin trong hồ sơ khai thuế mà không dẫn đến việc thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến việc tăng số tiền thuế được miễn, giảm hoặc hoàn trả, sẽ bị áp dụng các mức xử phạt như sau:

- Mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng: Đây áp dụng cho trường hợp khi hồ sơ khai thuế bị sai sót hoặc thiếu thông tin nhưng không liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

- Mức phạt từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng: Mức này áp dụng cho trường hợp sai sót hoặc thiếu thông tin trong tờ khai thuế.

- Mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: Mức xử phạt này áp dụng cho một trong các trường hợp sau đây:

+ Sai sót hoặc thiếu thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ khai thuế.

+ Sai sót trong việc tính thuế hoặc xác định số tiền thuế khấu trừ, miễn, giảm, hoàn trả dẫn đến việc thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn trả. Tuy nhiên, các giao dịch kinh tế liên quan đã được ghi nhận đầy đủ trong sổ kế toán, hóa đơn và chứng từ hợp pháp.

+ Sai sót trong việc tính toán căn cứ thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ, hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn trả thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn trả. Tuy nhiên, người nộp thuế đã tự khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra hoặc kiểm tra thuế tại địa chỉ người nộp thuế.

+ Sai sót trong việc tính toán số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế được hoàn, giảm, miễn dẫn đến việc người nộp thuế đã tự khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và đã lập biên bản thanh tra, kiểm tra thuế để xác định là hành vi sai sót dẫn đến việc thiếu thuế.

+ Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp hoặc không khai báo, khai sai dẫn đến việc thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, giảm, miễn thuế. Tuy nhiên, sai sót này đã bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

+ Sử dụng chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng chứng từ không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn trả. Hoặc lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, miễn, giảm. Tuy nhiên, sai sót này đã bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

+ Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, được miễn thuế hoặc được xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc không khai thuế với cơ quan thuế. Tuy nhiên, sai sót này đã bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Vậy, tùy thuộc vào tình huống cụ thể, công ty sẽ bị áp dụng mức xử phạt tương ứng với hành vi vi phạm trong hồ sơ khai thuế. Đồng thời, công ty cần thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như khai lại thông tin, điều chỉnh số tiền thuế và sổ sách kế toán theo quy định.

Để tham khảo thêm các mẫu liên quan quý khách xem thêm bài sau: Mẫu số 19-VDS Mẫu Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Chúng tôi rất vui lòng tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp những tư vấn chính xác và đáng tin cậy để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách hiệu quả. Nếu quý khách muốn gửi yêu cầu chi tiết, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết xem xét yêu cầu của quý khách và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu đáp ứng mọi yêu cầu và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.