CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

BẢN NHẬN XÉT 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
 CỦA ỦY VIÊN PHẢN BIỆN

1. Họ và tên người nhận xét:

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác:

3. Nơi công tác: tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax, E-mail

4. Tên dự án:

5. Nhận xét về nội dung báo cáo:

5.1. Những nội dung đạt yêu cầu: nhận xét chung về những ưu điểm, những mặt tích cực của nội dung báo cáo

5.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần được chỉnh sửa, bổ sung: nhận xét chi tiết, cụ thể theo trình tự các chương, mục của báo cáo

>> Xem thêm:  Mẫu kế hoạch quản lý môi trường của dự án cập nhật mới nhất

6. Những nhận xét khác:

6.1. Về phương pháp áp dụng trong đánh giá tác động môi trường: trong đó lưu ý đến tính thích hợp, mức độ đầy đủ của các phương pháp đã áp dụng

6.2. Về thông tin, số liệu làm cơ sở để đánh giá tác động môi trường: trong đó lưu ý đến mức độ đầy đủ, chi tiết, chính xác của các thông tin, số liệu

6.3. Về mức độ thỏa đáng của các đánh giá, kết luận nêu trong báo cáo:

7. Kết luận và đề nghị: trong đó cần nêu rõ 01 trong 03 mức độ: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua

 

 

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày... tháng ... năm...
ỦY VIÊN PHẢN BIỆN 
(Ký, ghi họ tên)

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.7)