TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Số: ………./……-……

V/v báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày.....tháng.....năm.....

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…………..

Căn cứ văn bản số     /LĐTBXH-TB   ngày    tháng     năm      của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…………….. về việc thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp/tổ chức.

(Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ,  điện thoại, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động)     

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã được chấp thuận: …………

………………………………………………………………………………………............………..

2. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã sử dụng (nếu có): …………

…………………………………………………………………………………............……………..

3. Vị trí công việc, số lượng người lao động nước ngoài thay đổi và lý do (nêu cụ thể từng vị trí công việc):

………………………………………………………………………………………............………

Đề nghị quý Sở xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………… chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)