(CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
(CƠ QUAN KIỂM DỊCH
THỰC VẬT)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

..............., ngày.......tháng.......năm..........

 

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SINH VẬT GÂY HẠI
TRONG KHO NÔNG SẢN

Họ tên:.....................................................................................................................

Là cán bộ kiểm dịch thực vật (KDTV) của:.................................................................

...............................................................................................................................

Với sự có mặt của ông (bà):.....................................................................................

Đại diện cho:............................................................................................................

đã tiến hành điều tra:

1. Tên nông sản, lâm sản bảo quản:..........................................................................

2. Tại địa điểm:.........................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2020

3. Diện tích kho: ………………Thể tích kho:……………..Trọng lượng hàng: ………

4. Tính chất hàng (đổ rời hay đóng gói):....................................................................

5. Phương pháp điều tra:..........................................................................................

6. Phương pháp lấy mẫu:.........................................................................................

7. Số lượng mẫu ban đầu:........................... Trọng lượng mẫu ban đầu:………………..

8. Số lượng mẫu trung bình: ………………..Trọng lượng mẫu trung bình:

9. Số lượng vật bị hại, bị nhiễm đã thu thập:..............................................................

...............................................................................................................................

10. Kết quả điều tra, phân tích giám định:

a- Thành phần loài và mật độ sinh vật gây hại thông thường đã phát hiện:(chi tiết tại bảng mặt sau biên bản)

>> Xem thêm:  Quyền công dân trong quá trình điều tra vụ án hình sự là gì ? Cơ quan điều tra có nghĩa vụ, trách nhiệm gì ?

b- Đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát và mật độ đã phát hiện hoặc nghi ngờ cần định loại tiếp:........................................................................................

12. Nhận xét, kết luận :.............................................................................................

 

Chủ vật thể hoặc người chứng kiến

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người điều tra

(Ký và ghi rõ họ tên))

 

----------------------------------

Ghi chú : Đề nghị chủ vật thể tiếp tục theo dõi, khi phát hiện thấy có sinh vật gây hại lạ phải báo ngay cho cơ quan Bảo vệ và KDTV nơi gần nhất biết để xử lý.

 

Thành phần loài sinh vật gây hại đã phát hiện tại kho .....................................

STT

Địa điểm điều tra

Tên nông sản bảo quản

Xuất xứ

Trọng lượng (tấn)

Diện tích kho (m2)/Thể tích (m3)

Sinh vật gây hại

Mật độ (con/kg)

Tên thông thường

Tên khoa học

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn quản trị tài chính cho doanh nghiệp