Phụ lục II: mẫu 2b: (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013  của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

 

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN GIẤY TỜ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Giữa trại giam, trại tạm giam, CQTHA hình sự CA cấp huyện

với cơ quan Thi hành án dân sự)

 

            Hôm nay, vào hồi..…giờ…ngày…..tháng…..năm…….;tại: ……………….........

            đã tiến hành giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự của vụ án ……………………

theo Bản án số …… ngày … tháng ……năm……. của……………………...................

1. Bên giao:

            Họ và tên:………………………………………………………….......................

            Chức vụ:……………………………………………………………………….....

            Đơn vị công tác:…………………………………………………………….........

2. Bên nhận:

            Họ và tên:…...……………………………………………………........................

            Chức vụ:……………………………………………………………………….....

            Đơn vị công tác:…………………………………………………………….........

3. Nội dung:

            Giao, nhận giấy tờ theo Quyết định thi hành án số…. ngày….tháng….năm…..... của ...............................................…………do ........................................................ giao            Số giấy tờ giao, nhận gồm:

- Tên giấy tờ:……………………………………………………………………….........

- Số lượng: ………………………………………………………………………...........

- Tình trạng giấy tờ:………………………………………………………………..........

            Biên bản lập xong hồi…….giờ…….cùng ngày, lập thành…..bản, đã đọc lại cho mọi người có tên nêu trên cùng nghe, nhất trí, ký tên.

 

BÊN NHẬN

BÊN GIAO

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(Bên có trụ sở là nơi thực hiện việc giao, nhận giấy tờ; ký, họ tên, đóng dấu)

 

     

  

 

 

(Biên bản lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ thi hành án)