Phụ lục II: mẫu 2a (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013  của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THU GIẤY TỜ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

            Hôm nay, vào hồi…giờ…ngày…tháng…..năm…….;tại: ……………….............

            đã tiến hành thu, nộp giấy tờ thi hành án dân sự của vụ án ………......….......

theo Bản án số …… ngày … tháng ……năm……. của………………………................

1. Bên thu:

            Họ và tên:………………………………………………………………....…………

            Chức vụ:……………………………………………………………………....…….

            Đơn vị công tác:……………………………………………………………...........

2. Bên nộp:

            Họ và tên:……………….………………………………………....……...…………

            CMND số ….., Công an …………….. cấp ngày …. tháng ….năm…..……..

            Địa chỉ:………………………………………………………....……………………

3. Nội dung:

            Thu, nộp giấy tờ theo Quyết định thi hành án số…. ngày….tháng….năm……… của………do.. ………giao.

            Số giấy tờ thu, nộp gồm:

- Tên giấy tờ:…………………………………………………………………………….

- Số lượng: ………………………………………………………………………………

- Tình trạng giấy tờ:……………………………………………………………………..

            Biên bản lập xong hồi…….giờ…….cùng ngày, lập thành…..bản, đã đọc lại cho mọi người có tên nêu trên cùng nghe, nhất trí, ký tên.

 

BÊN NỘP

(ký, họ tên)

BÊN THU

(ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký, họ tên, đóng dấu)