1. Tính đặc thù khi làm việc trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Y tế, trong những năm gần đây, sự hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng với Bộ Y tế trong lĩnh vực pháp y đã diễn ra một cách mạch lạc và hiệu quả. Trong lĩnh vực y tế, hệ thống pháp y, pháp y tâm thần, và cơ sở điều trị bắt buộc đã thực hiện công việc một cách cẩn trọng, đảm bảo an sinh xã hội và đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành y tế.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực pháp y và pháp y tâm thần, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Nhân viên làm việc trong môi trường độc hại và phải đối mặt với nhiều áp lực tâm lý. Cơ chế chính sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ chuyên ngành pháp y hiện vẫn chưa phù hợp và không tương xứng với đặc thù công việc, đặc biệt là đối với đội ngũ bác sĩ và giám định viên pháp y. Do đó, một số Trung tâm pháp y được thành lập nhưng cán bộ vẫn kiêm nhiệm từ các cơ sở y tế khác, thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Luật tố tụng hình sự và Quy trình giám định pháp y quy định thời hạn giám định rất chặt chẽ, gây áp lực lớn cho giám định viên. Các vụ án giám định pháp y và pháp y tâm thần ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của giám định viên. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác pháp y và pháp y tâm thần vẫn còn hạn chế, không đáp ứng đúng quy mô và chức năng nhiệm vụ, nhiều nơi phải tự mượn trụ sở.

Trong quá trình hoạt động, nhân viên giám định pháp y luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy chế chuyên môn. Tuy nhiên, nhiều khó khăn và thách thức vẫn tồn tại, bao gồm sự đa dạng của đối tượng đến giám định, sự chống đối của một số đối tượng, đặc biệt là khi đối tượng tại ngoại hoặc là bị hại. Việc thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho vai trò giám định viên pháp y tâm thần đang gặp khó khăn và áp lực ngày càng gia tăng.

 

2. Mẫu danh sách đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần mới nhất

Danh sách đề xuất bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần mới nhất hiện nay được mô tả trong Phụ lục số 1 của Thông tư 11/2022/TT-BYT như sau:

>> Tải ngay: Mẫu danh sách đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM, CẤP THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y, GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y TÂM THẦN

(Kèm theo Công văn số:123/XYZ ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế A )

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Cấp bậc/ Mã số ngạch CC, VC

Chức vụ

Đơn vị công tác

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo

Chứng chỉ ĐT, nghiệp vụ giám định

(nêu rõ lĩnh vực đào tạo pháp y/pháp y tâm thần)

Tóm tắt nhận xét của đơn vị trình hồ sơ đề nghị Bộ Y tế/UBND tỉnh bổ nhiệm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Nguyễn Văn A

01/01/1980

Tiến sĩ Pháp y

CC01

Trưởng khoa

Bệnh viện XYZ

8 năm

Chứng chỉ Giám định viên Pháp y

Đề nghị bổ nhiệm do có kinh nghiệm và đạt được các chứng chỉ đào tạo liên quan

 
                     

 

 

Người lập biểu

A, ngày 10 tháng 12 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Cột số 4: Mô tả chi tiết về bằng cấp chuyên môn, bao gồm cả trình độ đại học và sau đại học (nếu có).

- Cột số 5: Đối với sĩ quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ghi rõ cấp bậc quân hàm như Trung úy, Đại úy...

- Cột số 8: Ghi chính xác về thời gian công tác trong chuyên ngành được đào tạo, bao gồm tổng số năm và tháng. Cụ thể, từ ngày… tháng... năm..., đến ngày… tháng… năm...

- Cột số 10: Đơn vị trình hồ sơ bổ nhiệm cần tóm tắt nhận xét và khẳng định chịu trách nhiệm, đảm bảo hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện để bổ nhiệm giám định viên.

Lưu ý: Những thông tin chúng tôi đề cập trong mẫu chỉ mang tính minh họa.

 

3. Quy định về trình độ chuyên môn người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần

Người được đề xuất để bổ nhiệm vào vị trí giám định viên pháp y tâm thần cần đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định tại Điều 3, Khoản 1 của Thông tư 11/2022/TT-BYT như sau:

Các công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 7 của Luật Giám định Tư pháp, và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Luật Giám định Tư pháp. Họ cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau đây:

Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo được quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, phù hợp với từng lĩnh vực giám định cụ thể như sau:

   - Đối với giám định viên pháp y: Cần có chuyên ngành y học (ngoại trừ y học dự phòng) đối với người thực hiện giám định về lĩnh vực pháp y. Đối với lĩnh vực độc chất, cần có chuyên ngành dược học hoặc hóa học. Đối với lĩnh vực y sinh, cần có chuyên ngành sinh học hoặc sinh học ứng dụng. Đối với các lĩnh vực giám định pháp y khác, cần có chuyên ngành phù hợp.

   - Đối với giám định viên pháp y tâm thần: Phải là bác sĩ đã được đào tạo đa khoa, có Chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn về tâm thần từ 06 tháng trở lên tại cơ sở đào tạo chuyên ngành tâm thần; hoặc bác sĩ đã đạt được văn bằng đào tạo sau đại học chuyên ngành tâm thần (Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ, Tiến sĩ).

Do đó, theo quy định đó, người được đề xuất để bổ nhiệm vào vị trí giám định viên pháp y tâm thần cần đạt đến các yêu cầu chuyên môn sau đây: là bác sĩ thuộc ngành đào tạo y đa khoa và đã được cấp Chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn về tâm thần từ 06 tháng trở lên tại cơ sở đào tạo có chức năng đào tạo chuyên ngành tâm thần. Hoặc có thể là bác sĩ đã nhận được văn bằng đào tạo sau đại học trong chuyên ngành tâm thần, bao gồm Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

 

4. Quy định về thời hạn trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần

Thời hạn xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 11/2022/TT-BYT được mô tả như sau:

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đề nghị bổ nhiệm:

   - Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Các cơ quan này sẽ lựa chọn người đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 của Thông tư và đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám định viên pháp y thuộc Bộ Y tế.

   - Viện Pháp y Quốc gia, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực trực thuộc Bộ Y tế: Các viện và trung tâm này sẽ lựa chọn người đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định và đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần theo quy định.

   - Cơ quan đề nghị bổ nhiệm: Các cơ quan này sẽ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và gửi đến Bộ Y tế thông qua Vụ Tổ chức cán bộ.

Trách nhiệm của Bộ Y tế:

   - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế: Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Pháp chế rà soát hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần.

   - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không đủ điều kiện bổ nhiệm, Bộ Y tế sẽ thông báo cho cơ quan, đơn vị đề nghị bổ nhiệm bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Do đó, theo quy định nêu trên, trong khoảng thời gian 20 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ đưa ra Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện để bổ nhiệm, Bộ Y tế sẽ thông báo bằng văn bản đến cơ quan hoặc đơn vị có đề nghị bổ nhiệm, và đồng thời chi tiết rõ lý do của quyết định đó.

Bài viết liên quan: Giám định viên tư pháp là gì? Điều kiện trở thành giám định viên tư pháp là gì?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!