1. Hồ sơ ghi nhận việc sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình, dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và không thuộc trường hợp hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đã đăng ký đều phải được ghi nhận tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp theo quy định.

Hồ sơ yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải làm thành văn bản gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực trước thời hạn của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, làm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục IV của Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (trường hợp đăng ký sửa đổi nội dung, gia hạn hiệu lực của hợp đồng);

- Tài liệu chứng minh việc sửa đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng;

- Thỏa thuận, tài liệu ghi nhận về những điều khoản cụ thể cần sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng, kể cả việc gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trước thời hạn;

- Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).

Hồ sơ yêu cầu gia hạn hợp đồng phải được nộp trong vòng 01 tháng tính đến ngày kết thúc thời hạn hợp đồng ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

 

2. Mẫu tờ khai ghi nhận việc sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp năm 2024

Mẫu tờ khai ghi nhận việc sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

>>> MẪU SỐ 03 PHỤ LỤC IV - TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Mẫu số 03 Phụ lục IV             

TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG/

GIA HẠN/CHẤM DỨT HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

  

        Kính gửi [1]: CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Người nộp đơn dưới đây yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

 

 

 

1)                                                       NGƯỜI NỘP ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng)

Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Công nghệ xxxxx                                                                                        

Địa chỉ: Số xx đường xxxx, phường xxxx, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại: 0985xxxxx             Email: xxxx@gmail.com

 là bên chuyển quyền sử dụng

x là bên nhận chuyển quyền sử dụng

2)                                                ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

x là người đại diện theo pháp luật của người nộp đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người nộp đơn                                  Mã đại diện:

 

— là người khác được uỷ quyền của người nộp đơn

 

Tên đầy đủ: Nguyễn Thị B

Địa chỉ: Số xxx, đường xxx, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0985xxxxx                                   Email: xxxx@gmail.com

3)                   NỘI DUNG YÊU CẦU

— Sửa đổi tên, địa chỉ của: — Bên chuyển quyền

                                   — Bên nhận chuyển quyền

— Sửa đổi, bổ sung điều khoản trong hợp đồng

    — ... văn bằng bảo hộ liên quan đến nội dung sửa đổi

x Gia hạn hợp đồng

— Chấm dứt hiệu lực hợp đồng

4) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

Số Giấy chứng nhận: xxxxx

 

Ngày cấp: dd/mm/yyyy

5)                                       BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG (KHÔNG ĐỨNG TÊN NGƯỜI NỘP ĐƠN)

Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV XYZ

Địa chỉ: Số xx đường xxxx, phường xxxx, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0385xxxxx                                   Email: xxx@gmail.com

[1] Tên cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

[2] Trong Tờ khai này, người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.  

Trang 2

 6)                                                                                        PHÍ, LỆ PHÍ

Loại  phí , lệ phí

Số đối tượng

tính phí

Số tiền

x Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi/gia hạn/chấm dứt thời hạn hiệu lực hợp đồng đã ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng

 

 

x sửa đổi phạm vi chuyển giao, kéo dài thời hạn hợp đồng

01 văn bằng bảo hộ

160.000

   — sửa đổi khác, bao gồm cả chấm dứt hiệu lực hợp đồng trước thời hạn

hợp đồng

 

x Phí đăng bạ quyết định sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng đã ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng

01 văn bằng bảo hộ

120.000

x Phí công bố quyết định sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng đã ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng

01 quyết định

120.000

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                         

400.000

Số chứng từ (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp):

7)                             CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN               

x Tờ khai, gồm .......trang 

x Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng (trường hợp sửa đổi nội dung, gia hạn hiệu lực hợp đồng)

— Tài liệu chứng minh việc sửa đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng

x Thoả thuận, tài liệu ghi nhận các điều khoản cụ thể cần sửa đổi bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực hợp đồng

— Văn bản uỷ quyền bằng tiếng.......

   — bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang

   — bản gốc

   — bản sao (  — bản gốc sẽ nộp sau

                   — bản gốc đã nộp theo đơn số:..........................)

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp)

— Tài liệu khác, cụ thể:

 

 

 

 

 

  KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—


—

—

—

—

—

—

—

—


—

Cán bộ nhận đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)


8)                                          CAM KẾT CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                           Khai tại: Tp. Hồ Chí Minh, ngày xx tháng xx năm 2024

                                                                          Chữ ký, họ tên người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn

                                                                                  (Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

3. Xử lý yêu cầu sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hợp đồng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực trước thời hạn của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; ghi nhận các nội dung sửa đổi, gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vào Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; ghi nhận các nội dung sửa đổi, gia hạn, chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp; công bố các quyết định ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định;

Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo dự định từ chối ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo dự định từ chối để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng. Nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng trong thời hạn đã được ấn định, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây: 

- Điện thoại yêu cầu dịch vụ sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 (gặp Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

- Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi ngay tổng đài tư vấn chuyên môn số: 19006162