1. Các trường hợp cần làm tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ thì chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý theo quy định có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

- Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và quốc tịch của tác giả, tên và địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý;

- Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không phải nộp phí, lệ phí. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.

 

2. Mẫu tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP

Mẫu tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định tại Phụ lục Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ là Mẫu số 06 Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

>>> MẪU SỐ 06 PHỤ LỤC II - TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Ví dụ điền mẫu:

Mẫu số 06 Phụ lục II           

TỜ KHAI

SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

            Kính gửi:  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Người nộp đơn dưới đây yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp [1]             

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

1)                                                                                             NGƯỜI NỘP ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ)

Tên đầy đủ: Công ty TNHH ABCD      

Địa chỉ: Thôn xxx, xã xxx, huyện xxx, tỉnh Hải Dương                     

Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại: 0986xxxxxxxx             Email: xxx@gmail.com

2)                                             ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

— là người đại diện theo pháp luật của người nộp đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người nộp đơn                            Mã số đại diện:  226

— là người khác được uỷ quyền của người nộp đơn                                                                                        

Tên đầy đủ:  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Địa chỉ: P2004, tầng 20, toà nhà N01A Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0986.386.648                                          Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

3)               VĂN BẰNG BẢO HỘ YÊU CẦU SỬA ĐỔI

— Bằng độc quyền sáng chế

— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

— Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

— Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Số văn bằng bảo hộ:

 

xxxxx

4) NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI

Tên chủ văn bằng bảo hộ

— Địa chỉ

— Nội dung khác:

 

 

Đề nghị sửa lại thành (Có thể dùng trang bổ sung, nếu cần)

 

Công ty TNHH CDEF

 

 

 

 

[1] Trong Tờ khai này, người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp

Trang 2

5)                                                        PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

Phí thẩm định [3]

 

 

   Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ

01 mỗi nội dung sửa đổi

(của mỗi văn bằng bảo hộ)

160.000

    — Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ

 

 

Phí đăng bạ quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ

01 văn bằng bảo hộ

120.000

Phí công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ

01 quyết định

120.000

    — nếu có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi)

…. hình

 

    — bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)

…. trang

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

400.000

Số chứng từ (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp):

6)                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

            

Tờ khai, gồm 02 trang 

Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp bằng tiếng Việt

— Bản dịch tiếng Việt, gồm  …….trang

— Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi

— Mẫu đối tượng sở hữu công nghiệp đã sửa đổi

    — bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, gồm…….bộ (nếu yêu cầu sửa đổi kiểu dáng công nghiệp)

— Mẫu nhãn hiệu (nếu yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu)

 Bản gốc văn bằng bảo hộ

(— bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)

Văn bản uỷ quyền bằng tiếng Việt

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sao

          — bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp)

— Tài liệu khác, cụ thể:

    KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn) 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—


——

Cán bộ nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

7)                       CAM KẾT CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại: Hà Nội, ngày xx tháng xx năm 2024.

Chữ ký, họ tên người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

[3] Trường hợp yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, người yêu cầu sửa đổi phi nộp phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, không phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đi văn bằng bảo hộ.

 

3. Trình tự xử lý đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ được xử lý như sau:

- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ theo quy định. Nếu xét thấy yêu cầu hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định. Trường hợp yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo dự định từ chối yêu cầu sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ;

- Thủ tục thẩm định lại đơn tương ứng được tiến hành đối với các yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, theo quy định tại Điều 114 của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan. Thời hạn thẩm định lại không tính vào thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ;

- Trường hợp phát hiện có thiếu sót trong văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tự mình hoặc theo yêu cầu của người phát hiện ra thiếu sót tiến hành thu hồi văn bằng bảo hộ có thiếu sót và cấp lại văn bằng bảo hộ với thông tin đã được sửa đổi. Chủ văn bằng bảo hộ phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật Sở hữu trí tuệ và phí công bố thông tin sửa đổi đối với trường hợp văn bằng bảo hộ có thiếu sót đã được công bố nếu thiếu sót đó do lỗi của chủ văn bằng bảo hộ. Nếu thiếu sót đó do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thì chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp khoản phí đó.

Để được tư vấn hỗ trợ thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Minh Khuê theo các kênh sau đây:

Điện thoại yêu cầu dịch vụ sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 (gặp Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi ngay tổng đài tư vấn chuyên môn số: 19006162