1. Mẫu tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định tại Phụ lục Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ là Mẫu số 09 Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

>>> MẪU SỐ 09 PHỤ LỤC II - TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Ví dụ điền mẫu:

Mẫu số 09 Phụ lục II        

TỜ KHAI

CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

        

           Kính gửi:  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Người nộp đơn dưới đây yêu cầu cấp phó bản/cấp lại [1]

 

 

DẤU NHẬN ĐƠN

 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

1)                                                           NGƯỜI NỘP ĐƠN      

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp phó bản/cấp lại)

Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Đầu tư xxxxx

                                                                                                                   

Địa chỉ: Số xx đường xxxx, phường xxxx, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

                                                                                                                 

Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại: xxxxxxx                  Email: xxxxx@gmail.com

2)                                           ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN        

X là người đại diện theo pháp luật của người nộp đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người nộp đơn                                  Mã số đại diện: 

— là người khác được uỷ quyền của người nộp đơn

Tên đầy đủ: Nguyễn Văn A

Địa chỉ:  Số xx đường xxxx, phường xxxx, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: xxxxxxx                                       Email: xxxxx@gmail.com

3) ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI

— Bằng độc quyền sáng chế

— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

— Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

— Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

— Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

 

Số văn bằng bảo hộ:

 

xxxxxx

 

 

 

 

Số Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

4)                                                                         NỘI DUNG YÊU CẦU

— Cấp phó bản văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận (cho đồng chủ sở hữu chung)

X Cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận (số lần đã được cấp: 1)

— Cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận (Phó bản số:…………………..   số lần đã được cấp:…….)

Lý do xin cấp lại:

X Văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận bị mất

— Văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…)

— Lý do khác

 

 [1] Trong Tờ khai này, người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn đánh dấu “x” vào ô vuông  nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Trang 2

 

5)                                                                  PHÍ, LỆ PHÍ

 

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

— Phí cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận

   — Văn bằng bảo hộ có trên 4 trang (từ trang thứ 5 trở đi)                                                                      

… văn bằng bảo hộ

..... trang

 

x Phí đăng bạ quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận

01 văn bằng bảo hộ

120.000

x Phí công bố quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận

01 quyết định

120.000

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

240.000

Số chứng từ (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp):

6) CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

x Tờ khai, gồm 02 trang

— Bản gốc văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận bị hỏng

x Mẫu đối tượng sở hữu công nghiệp trùng với mẫu trong văn bằng bảo hộ gốc

 x mẫu nhãn hiệu, gồm 02 mẫu (đối với nhãn hiệu)

    — bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, gồm…….bộ (đối với kiểu dáng công nghiệp)

— Văn bản uỷ quyền bằng tiếng…….

    — bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

      — bản gốc

 — bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

              — bản gốc đã nộp theo đơn số:………………. )

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp)

— Tài liệu khác, cụ thể:

    KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—
 

—

—

—

—

—

—

—

——

 

Cán bộ nhận đơn

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

7)                        CAM KẾT CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                     Khai tại: Hà Nội, ngày dd tháng mm năm yyyy

                                                                        Chữ ký, họ tên người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn

                                                                      (Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khi nào cần làm cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp?

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

- Trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung, văn bằng bảo hộ sẽ chỉ được cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung. Các đồng chủ sở hữu khác có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp phó bản văn bằng bảo hộ, với điều kiện phải nộp phí cấp phó bản;

- Trường hợp văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mất hoặc bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được, bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong, chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ, với điều kiện phải nộp phí tương ứng;

Yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ, cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp đã được thể hiện trong tờ khai đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp. Hồ sơ yêu cầu bao gồm 01 bộ tài liệu sau đây:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ, cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ được làm theo Mẫu số 09 tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

+ 02 mẫu nhãn hiệu, 02 bộ ảnh chụp hoặc 02 bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn hiệu, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bằng bảo hộ gốc;

+ Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).

 

3. Xử lý đơn yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp - Luật Minh Khuê

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải xem xét yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ, cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định cấp phó bản văn bằng bảo hộ, quyết định cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp đối với trường hợp yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ, cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ đáp ứng các quy định;

Nội dung phó bản văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin của văn bằng bảo hộ tương ứng và phải kèm theo chỉ dẫn “Phó bản”. Nội dung bản cấp lại của văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin của văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ cấp lần đầu và phải kèm theo chỉ dẫn “Bản cấp lại”. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố việc cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định;

Trường hợp yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ, cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ không đáp ứng quy định tại điểm c khoản 7 Điều 29 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn nêu trên, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối cấp phó bản văn bằng bảo hộ, quyết định từ chối cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ, có nêu rõ lý do.

Để sử dụng dịch vụ cấp lại hoặc cấp phó bản văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp của Luật Minh Khuê, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

Điện thoại yêu cầu dịch vụ sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 (gặp Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi ngay tổng đài tư vấn chuyên môn số: 19006162