1. Khi nào thì cần nộp yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp?

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thì đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp). Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm: Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Theo quy định, tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chỉ được thực hiện các dịch vụ trong phạm vi được ủy quyền và được phép ủy quyền lại cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác, nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người ủy quyền. 

Người đại diện sở hữu công nghiệp là cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Cá nhân được phép hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; Hoạt động cho một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. 

Trường hợp người đại diện sở hữu công nghiệp không còn đáp ứng các điều kiện quy định như chứng chỉ hành nghề không còn hiệu lực hoặc người đại diện sở hữu công nghiệp không còn hoạt động tại tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì sẽ nộp hồ sơ yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp thuộc tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định.

 

2. Hướng dẫn điền mẫu tờ khai yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp thuộc tổ chức

Mẫu tờ khai yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp được quy định tại Phụ lục Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ là Mẫu số 09 Phụ lục V Nghị định 65/2023/NĐ-CP. Đây là tài liệu bắt buộc phải có khi nộp hồ sơ yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp.

>>> MẪU SỐ 09 PHỤ LỤC V - TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Ví dụ điền mẫu:

Mẫu số 09

TỜ KHAI

YÊU CẦU XOÁ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU  CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi [1]Cục Sở hữu trí tuệ

 

Người nộp đơn dưới đây yêu cầu xoá tên người đại diện sở hữu công nghiệp [2]

 

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

1)                                                                                        NGƯỜI NỘP ĐƠN

(Người đại diện sở hữu công nghiệp yêu cầu ghi nhận xóa tên)

Tên đầy đủ: (Điền nội dung)

Địa chỉ: (Điền nội dung)

Số Chứng chỉ hành nghề: (Điền nội dung)

Điện thoại:  (Điền nội dung)                                      E-mail: (Điền nội dung)

2)                                             LÝ DO ĐỀ NGHỊ XÓA TÊN

X Không còn hoạt động cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

Tên tổ chức: (Điền nội dung)

Địa chỉ: (Điền nội dung)

Mã số đại diện (nếu có): (Điền nội dung)

3)                                                                                      PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số tiền

X Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu xoá người đại diện sở hữu công nghiệp

 250.000

X Lệ phí đăng bạ quyết định xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp

 150.000

X Lệ phí công bố quyết định xoá tên người đại diện sở hữu công nghiệp

 150.000

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

 550.000

Số chứng từ (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp):

 

 

[1] Tên cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

[2] Trong Tờ khai này, người nộp đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Trang 2

4)            CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

X Tờ khai theo mẫu 

X Tài liệu chứng minh người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không đáp ứng điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

X Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp)

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

 

—

 

Cán bộ nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

5)                                             CAM KẾT CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

                                                                       Khai tại: (Điền nội dung), ngày xx tháng xx năm 2024

                                                                                                        Chữ ký, họ tên người nộp đơn

 

 

 

 

 

3. Quy trình nộp hồ sơ yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp thuộc tổ chức

Việc xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:

- Người đại diện sở hữu công nghiệp phải làm thủ tục xóa tên trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp khi không còn đáp ứng điều kiện hành nghề theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ.

- Hồ sơ yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp gồm các tài liệu sau đây:

+ Tờ khai yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp làm theo Mẫu số 09 tại Phụ lục V của Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

+ Tài liệu chứng minh người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không đáp ứng điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ (quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc các tài liệu khác);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp);

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp xem xét hồ sơ theo trình tự sau đây:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định xóa bỏ người đại diện sở hữu công nghiệp thuộc tổ chức; ghi nhận việc xóa bỏ trên vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, Cổng thông tin điện tử của cơ quan đó trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót. Trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối yêu cầu xóa bỏ người đại diện sở hữu công nghiệp thuộc tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối;

Luật Minh Khuê là đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bảo vệ bí mật kinh doanh và chống cạnh tranh không lành mạnh. Chúng tôi đảm bảo tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ, cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp, đặc biệt là nhãn hiệu. Hãy liên hệ ngay với Luật Minh Khuê để được tư vấn nhanh, hiệu quả về lĩnh vực xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các vấn đề pháp luật khác.

Điện thoại: yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648 (Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc qua 1900.6162 để được hỗ trợ các vấn đề pháp luật nói chung.