1. Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần là mẫu gì?

Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần là một biểu mẫu được sử dụng bởi cá nhân hoặc tổ chức có mong muốn tham gia mua cổ phần. Trong mẫu đơn này, thông tin cụ thể về tổ chức hoặc cá nhân tham gia được chi tiết hóa, bao gồm họ tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, và địa chỉ. Ngoài ra, nội dung của đơn đăng ký cũng được mô tả, đặc biệt là liên quan đến việc tham gia mua cổ phần.

Theo quy định của pháp luật, vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần. Cổ phần, trong ngữ cảnh này, đại diện cho đơn vị nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ. Những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Mệnh giá của mỗi cổ phần, được quyết định và ghi vào cổ phiếu bởi công ty, có thể khác biệt so với giá chào bán cổ phần. Cổ phần không chỉ là một đơn vị tài chính, mà còn là cơ sở pháp lý chứng minh tư cách cổ đông của công ty, không phụ thuộc vào việc họ có tham gia thành lập công ty hay không.

Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần được sử dụng khi tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền chào bán cổ phần, và nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận ý định và thông tin chi tiết của người muốn tham gia mua cổ phần.

2. Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và hướng dẫn cách viết đơn

>> Tải ngay: Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2024

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN

(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đấu giá Cổ phần Tỉnh XYZ (1)

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: Công ty TNHH ABC (2)

Địa chỉ: 123 Đường ABC, Phường XYZ, Thành phố HCM (3)

Điện thoại: 0123 456 789 Fax: 0123 456 789 E-mail: abc@xyz.com (4)

Số CMND / Số ĐKKD (đối với tổ chức): 123456789, Cấp ngày: 10/05/2010, Cấp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HCM (5)

Tên người được ủy quyền (nếu có): Nguyễn Văn A, Số CMND: 987654321 (6)

Số tài khoản tiền (nếu có): 0123456789, Chủ tài khoản: Công ty TNHH ABC, Ngân hàng ACB (7)

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho NĐT trong trường hợp không trúng giá)

Số tài khoản chứng khoán: Mở tại công ty chứng khoán XYZ (Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá và thanh toán. Trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý đấu giá có trách nhiệm mở tài khoản cho nhà đầu tư)

Số cổ phần đăng ký mua: Bằng chữ: Mười nghìn cổ phần (8)

Tổng số tiền đặt cọc: Bằng chữ: Một trăm triệu đồng (9)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty ABC, tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Ban Tổ chức tỉnh XYZ tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Ban Tổ chức công bố.

Nếu vi phạm, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)

Hướng dẫn soạn thảo đơn:

(1): Nhập tên đơn vị tiếp nhận đơn

(2): Điền tên tổ chức hoặc cá nhân tham gia

(3): Điền địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân tham gia

(4): Điền số điện thoại/fax/email liên lạc

(5): Điền số chứng minh nhân dân hoặc số đăng ký kinh doanh (áp dụng cho tổ chức)

(6): Điền tên người được uỷ quyền (nếu có), số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

(7): Điền thông tin về số tài khoản, tên chủ tài khoản, và ngân hàng

(8): Ghi rõ số lượng cổ phần đăng ký mua

(9): Ghi rõ tổng số tiền đặt cọc

Lưu ý: Những thông tin chúng tôi đề cập trong mẫu chỉ mang tính minh họa.

 

4. Quy định về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

* Trình tự thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm các bước sau: 

- Bước 1: Gửi hồ sơ

Nhà đầu tư gửi hồ sơ theo hướng dẫn tại Bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh (hoặc thành phố) trong trường hợp tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài có ý định góp vốn, mua cổ phần, hoặc phần vốn góp nằm ngoài Khu công nghiệp hoặc Khu chế xuất. Đối với tổ chức kinh tế trong Khu công nghiệp hoặc Khu chế xuất, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Ban quản lý Khu công nghiệp hoặc Khu chế xuất. Hồ sơ sẽ được tiếp nhận và một biên nhận sẽ được in ra, đồng thời hẹn ngày trả kết quả.

- Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, sẽ cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chuyên viên sẽ hướng dẫn để nhà đầu tư bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu nhà đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo chấp thuận, cho phép nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, hoặc phần vốn góp. Trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất) sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Nhận kết quả

Quy trình đăng ký góp vốn, mua cổ phần, hoặc phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được miễn lệ phí nhà nước. Đến ngày hẹn, Nhà đầu tư hoặc người đại diện mang giấy hẹn và giấy tờ cá nhân để nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa.

* Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp được quy định chi tiết trong Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

- Tổ chức và cá nhân đều được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ những trường hợp được quy định tại Khoản 2 của Điều này.

- Các tổ chức và cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

  + Cơ quan nhà nước và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để lập doanh nghiệp kinh doanh với mục đích lợi ích riêng;

  + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

  + Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

  + Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a Khoản 1 của Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

  + Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

  + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trong trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các tổ chức và cá nhân được phép góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật này, trừ những trường hợp sau đây:

  + Cơ quan nhà nước và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để góp vốn vào doanh nghiệp với mục đích lợi ích riêng;

  + Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Việc sử dụng thu nhập từ hoạt động kinh doanh, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp để thu lợi ích riêng cho cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều này có thể bao gồm các mục đích sau đây:

  + Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người được quy định tại điểm b và điểm c của Khoản 2 của Điều này;

  + Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị mà không tuân theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

  + Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

Điều này chỉ ra rằng pháp luật đã đề cập một cách chi tiết và rõ ràng về quyền và hạn chế liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, và mua phần vốn góp. Khi thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần, cả cá nhân và tổ chức đều phải tuân thủ các quy định, thủ tục và điều kiện quy định theo luật.

Bài viết liên quan: Nơi nộp phạt vi phạm giao thông năm 2023 ở đâu? Thực hiện thế nào?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!