CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc:……………………………………….)

 

                           Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH – HÀ NỘI

Họ và tên người khởi kiện: (1)...........................................................................................

Địa chỉ: (2).............................................................................................................................

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có):.........................................

>> Xem thêm:  Tư vấn tranh chấp thửa đất ? Tranh chấp về thời hạn thuê đất xử lý như thế nào ?

Địa chỉ: (3).............................................................................................................................

Họ và tên người bị kiện: (4)...............................................................................................

Địa chỉ: (5).............................................................................................................................

Họ và tên người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có)................................................

Địa chỉ: (6).............................................................................................................................

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền, lợi ích liên quan (7):........................................................................................................................................ 

Họ và tên người làm chứng (nếu có)................................................................................

Địa chỉ (8)...............................................................................................................................

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có (9)...............................;;....

Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (10)        

>> Xem thêm:  Tính toán bồi thường thiệt hại trong tranh chấp hợp đồng ? Quyền thừa kế đất đai ?

 

Hà Nội, ngày ….. tháng … năm 20.…

Người khởi kiện (11)

                                                       

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN ĐÒI TÀI SẢN

(1) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ tên người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó

(2) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cứ trú; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ chính của cơ quan, tổ chức đó.

(3) (5), (6), (8) ghi tương tự như mục (2)

(4) Ghi tương tự như mục (1)

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết

(9) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: bản sao hợp đồng vay tài sản, bản sao giấy trả tiền gốc, tiền lãi v..v….)

(10) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

>> Xem thêm:  Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông ?

(11) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải ghi rõ họ và tên hoặc điểm chỉ; nếu là cơ quan, tổ chức khởi kiện thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Mẫu đơn khởi kiện đòi tài sản do tòa án nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn khởi kiện đòi tài sản do tòa án nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội ban hành

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự - hôn nhân - gia đình