Luật sư tư vấn về chủ đề "tố tụng dân sự"

tố tụng dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố tụng dân sự.

Quy định về trình tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa dân sự ?

Quy định về trình tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa dân sự ?
Sau khi hội đồng xét xử nghe xong lời trình bày của các bên đương sự, việc hỏi từng người về từng vấn đề của vụ án được tiến hành ngay. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ quy định về trình tự, nguyên tắc hỏi trong phiên tòa dân sự theo quy định của luật tố tụng dân sự hiện nay:

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì ? Ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự ?

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì ? Ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự ?
Trong quá trình toà án giải quyết vụ việc dân sự, đôi khi toà án phải quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp cần thiết để giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng hoặc để bảo đảm thi hành án. Các biện pháp này được gọi là biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Phân tích quy định về việc cung cấp chứng cứ trong tố tụng dân sự ?

Phân tích quy định về việc cung cấp chứng cứ trong tố tụng dân sự ?
Cung cấp chứng cứ là hoạt động tố tụng của các chủ thể tố tụng trong việc đưa lại cho toà án, viện kiểm sát các chứng cử của vụ việc dân sự. Trong tố tụng dân sự, các đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện hoặc đang quản lí, lưu giữ chứng cứ có nghĩa vụ cung cấp cho toà án.

Phương tiện chứng minh trong tố tụng dân sự là gì ?

Phương tiện chứng minh trong tố tụng dân sự là gì ?
Để làm rõ những tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự thì các chủ thể chứng minh phải sử dụng những công cụ nhất định do pháp luật quy định như lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng, kểt luận của người giám định, các tài liệu, giấy tờ chứa đựng chứng cứ, vật chứng ...

Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản trong tố tụng dân sự ?

Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản trong tố tụng dân sự ?
Định giá tài sản và thẩm định giá tài sản là biện pháp thu thập chứng cứ có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải quyết vụ việc dân sự. Trong những trường hợp cần phải xác định giá trị tài sản để giải quyết vụ việc dân sự thì phải định giá tài sản hoặc thẩm định giá tài sản.

Những tình tiết, sự kiện nào không phải cần chứng minh trong tố tụng dân sự ?

Những tình tiết, sự kiện nào không phải cần chứng minh trong tố tụng dân sự ?
Chứng minh là để xác định sự thật của vụ việc dân sự nên mọi tình tiết, sự kiện liên quan đến vụ việc dân sự đều phải chửng minh. Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất, đặc điểm của một số loại tình tiết, sự kiện thì chúng có thể được toà án sử dụng để giải quyết vụ việc dân sự mà không phải chứng minh.

​Khái niệm và ý nghĩa của chứng minh trong tố tụng dân sự ?

​Khái niệm và ý nghĩa của chứng minh trong tố tụng dân sự ?
Mồi vụ việc dân sự phát sinh tại toà án thường chứa đựng những mâu thuẫn nhất định giữa các bên đương sự nên rất phức tạp. Dể giải quyết được vụ việc dân sự thì mọi vấn đề của vụ việc dân sự dù ai nêu ra cũng đều phải được làm rõ trước khi toà án quyết định giải quyết vụ việc dân sự.

Quy định mới nhất về người phiên dịch trong tố tụng dân sự ?

Quy định mới nhất về người phiên dịch trong tố tụng dân sự ?
Trong tố tụng dân sự, việc giải quyết các vụ việc dân sự bằng tiếng Việt, công dân thuộc các dân tộc có quyền dùng tiếng nói chữ viết của dân tộc mình trước toà án. Do vậy, nếu có người không sử dụng được tiếng Việt mà sử dụng ngôn ngữ khác ttong quá trình tố tụng

Phân tích nhiệm vụ, nguồn của luật tố tụng dân sự Việt Nam ?

Phân tích nhiệm vụ, nguồn của luật tố tụng dân sự Việt Nam ?
Pháp luật là công cụ pháp lý để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong đời sống xã hội, bảo đảm cho xã hội ổn định và phát triển. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được đưa vào cuộc sống một phần là nhờ các quy định của pháp luật.