PHỤ LỤC XVIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Thông tin về công ty trước khi chuyển đổi:

 • Công ty (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
 • Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.... tháng.... năm....
 • Nghiệp vụ kinh doanh:......
 • Hình thức pháp lý:.....
 • Địa chỉ trụ sở chính:......
 • Người đại diện theo pháp luật của Công ty:......
 • Vốn điều lệ:......
 • Điện thoại: ....                Fax:...                  

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chuyển đổi với nội dung như sau:

>> Xem thêm:  Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán ?

 • Công ty (tên đầy đủ của công ty sau chuyển đổi ghi bằng chữ in hoa)...
 • Hình thức pháp lý:....
 • Nghiệp vụ kinh doanh:......
 • Người đại diện theo pháp luật của Công ty:......
 • Địa chỉ trụ sở chính:......
 • Vốn điều lệ:......

Lý do đề nghị chuyển đổi công ty chứng khoán: ..................................................

Chúng tôi cam kết sau khi công ty chúng tôi chuyển đổi công ty chứng khoán, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán theo đúng pháp luật.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

                 Hồ sơ kèm theo:                                                  Người đại diện theo pháp luật của công ty

(Liệt kê đầy đủ)                                                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng khoán