PHỤ LỤC IX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (ĐÓNG CỬA), THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Chúng tôi là:

>> Xem thêm:  Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán ?

  • Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
  • Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:...... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
  • Địa chỉ trụ sở chính:
  • Điện thoại: ....                Fax:...                 

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện như sau:

Trường hợp thành lập (đóng cửa) chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

  • Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện:.....
  • Địa chỉ đặt chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện: ..........
  • Điện thoại: ....                Fax:...
  • Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền:........................

Trường hợp thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

  • Địa điểm cũ:..............

Số điện thoại:.................                   Fax:....................

  • Địa điểm mới:..............

Số điện thoại:.................                   Fax:....................

Lý do thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện ............

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

   Hồ sơ kèm theo:                                                             (Tổng) Giám đốc

            (Liệt kê đầy đủ)                                                          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng khoán

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm (Mẫu số: 13-1/BK-TNCN)