>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­-------------***------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thu hồi nợ........theo hợp đồng số...../20.....)

 

Hôm nay, ngày …. tháng…. năm 2013, tại địa chỉ: Số nhà……, ngõ………, đường…….., phường…….., quận………, thành phố Hà Nội.

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): Bà ..............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................ do Công an thành phố ......... cấp ngày ....... tháng ......... năm 19..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà ................, phường .............., quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): Ông ....................................

Hộ chiếu số: ............................                      Ngày cấp: ......./......../20....           

Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh                      

Địa chỉ: Thôn ................., xã ................., huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày ............ tháng ........... năm 20................ tại........................ thuộc Công ty Cổ Phần ......................................, Ông ......................... (Giám đốc Công ty Cổ Phần.................................) có vay của bà........................... tiền mặt và ........................... để đầu tư khai thác .............................. theo hợp đồng mà công ty Cổ phần ....................................... đã ký với công ty Cổ Phần ..........................................................:

- Tiền mặt: .....000.000.000 đồng (......tỷ đồng chẵn);

- ..................... quy đổi thành tiền mặt là .......000.000.000 (Tỷ đồng chẵn);

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: .....000.000.000 đồng (Bằng chữ: ..........tỷ đồng chẵn).

Bằng văn bản này, Bà ..................... quyền cho Ông .................................. với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ ...000.000.000 (........ tỷ đồng chẵn) của ông .............. (Chứng minh nhân dân số .......................... do công an thành phố ................... cấp ngày ......... tháng ........... năm 20...........................) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN  ( BÊN A)

 

 

 

 

...........................

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

 

 

 

 

...........................

----------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: