1. Mẫu giấy ủy quyền ký kết Hợp đồng lao động

Mẫu giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động được sử dụng khi người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động vì một nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan nào đó không thể trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với người lao động (hoặc do yếu tố phân quyền trong công ty) có thể ủy quyền cho một người khác thay mặt mình thực hiện giao kết hợp đồng lao động, phù hợp với quy định của pháp luật lao động và với các quy định nội bộ của doanh nghiệp. 

Mọi vướng mắc liên quan đến việc soạn thảo giấy ủy quyền này hoặc các vấn đề khác liên quan đến pháp luật lao động, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật Minh KHuê tư vấn và giải đáp trực tiếp.

>> Tải ngay: Mẫu giấy ủy quyền giao kết, ký kết hợp đồng lao động mới nhất.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc giao kết hợp đồng lao động)

 

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

Căn cứ vào Điều lệ công ty TNHH thương mại dịch vụ Y;

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20...

Chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: Nguyễn Văn A 

Sinh ngày ..... tháng ..... năm ......

Địa chỉ nơi cư trú: Số XX Phường .... Quận ..... Thành phố Hà Nội

Chức vụ: Tổng giám đốc công ty TNHH thương mại, dịch vụ Y được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ..... ngày .... tháng .... năm .... do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp.

Số CMTND :.........…., ngày cấp …../……/…… , nơi cấp công an thành phố Hà nội

Số hộ chiếu (nếu có) :...............

Quốc tịch: Việt Nam

 

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên: Trương Thị B

Sinh ngày .... tháng ..... năm ......

Địa chỉ nơi cư trú: Số YY Phường ...... Quận ........Thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ: Giám đốc chi nhánh A công ty TNHH thương mại, dịch vụ Y theo giấy phép hoạt động số ..... do Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày .... tháng ..... năm ......

Số CMTND :.........……., ngày cấp ………, nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Số hộ chiếu (nếu có) :................

Quốc tịch: Việt Nam

 

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Giám đốc chi nhánh A tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thay mặt Tổng giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ Y ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc tại chi nhánh A ở thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

Điều 3. Thỏa thuận khác (nếu có).

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Điều 4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .... bản, mỗi bên giữ ... bản./.

BÊN ỦY QUYỀN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

                                                      

 

2. Ủy quyền ký hợp đồng lao động được quy định như thế nào ? 

Có thể hiểu việc ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Còn hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động, về các chế độ tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp khác nếu có, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đào tạo nâng cao, trình độ… Do đó, chỉ có người có thẩm quyền thì mới có thể thay mặt người sử dụng lao động thực hiện việc ký kết hợp đồng.

Pháp luật lao động quy định bên phía người sử dụng lao động thì người giao kết hợp đồng lao động phải là người thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Hiện nay, theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020 thì một công ty có thể có hai hay nhiều người đại diện theo pháp luật nên người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động là người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

+ Những người có thẩm quyền giao kết hợp đồng với người lao động là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

+ Người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện theo quy định của pháp luật;

+ Do việc ký kết hợp đồng là quan hệ dân sự nên cá nhân trực tiếp sử dụng lao động có thể ký kết hợp đồng lao động để ràng buộc các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.

+  Người được người đại diện theo pháp luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trên được phép ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động.

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có nặng lực hành vi dân sự đầy đủ để đủ điều kiện giao kết hợp đồng

+ Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;

+ Do những người lao động dưới 15  tuổi thì  người đại diện theo pháp luật sự đồng ý của người lao động dưới 15 tuổi ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

+ Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

Theo quy định của pháp luật thì những người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động đã được nhận ủy quyền thì không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

 

3. Ủy quyền ký hợp đồng lao động như thế nào là hợp lệ ?

Hiện nay pháp luật không cấm việc ủy quyền để ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, văn bản ủy quyền giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định những người ủy quyền không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Theo quy định của pháp luật thì việc ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cho một người lao động trong nhóm phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền giao kết hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau:

+ Họ và tên đầy đủ theo giấy khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của người lao động nhận ủy quyền được ghi cụ thể chi tiết trong văn bản ủy quyền.

+ Họ và tên chính xác, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của từng người lao động trong nhóm ủy quyền khi người ủy quyền thay mặt mình ký kết hợp đồng lao động.

+ Trong văn bản ủy quyền phải nêu rõ về các công việc, phạm vi các nội dung ủy quyền cụ thể, thời hạn ủy quyền là bao nhiêu lâu thì hết hiệu lực.

Vì vậy, việc quy định cho phép được ủy quyền ký kết hợp đồng lao động sẽ phù hợp với tình hình thực tế, giúp các có thể giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian công sức của các bên.

 

4. Chủ thể có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động được hiểu là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc và quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Là hình thức pháp lý minh chứng cho mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trên thực tế, có nhiều trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu do người ký kết hợp đồng không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Vì vậy, người lao động cũng như người sử dụng lao động khi ký kết hợp đồng tham gia quan hệ lao động cần lưu ý đối với vấn đề này.

Theo đó, Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng như sau:

Điều 16. Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động

1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

 2. Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định chi tiết về chủ thể giao kết hợp đồng lao động, cụ thể:

Thứ nhấtbên phía người sử dụng lao động, người giao kết hợp đồng lao động là người thuộc một trong các trường hợp:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã ủy quyền.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc người được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức ủy quyền;

- Chủ hộ gia đình hoặc người được chủ hộ ủy quyền hợp pháp

- Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Tuy nhiên, trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc chủ hộ gia đình ủy quyền cho người khác phải có hợp đồng ủy quyền bằng văn bản.

Thứ haivề phía người lao động:

Đối với người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên: do người lao động trực tiếp ký kết hợp đồng lao động; đối với người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi: do người lao động ký nhưng phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động; đối với người dưới 15 tuổi: Do người đại diện theo pháp luật ký với điều kiện có sự đồng ý của người lao động.

Trường hợp nhóm người lao động thực hiện công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, với cùng một công việc, hợp đồng lao động hết han cùng thời điểm thì có thể ủy quyền cho một người trong nhóm để giao kết hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết trong trường hợp này phải đi kèm với danh sách nhóm người lao động đã ủy quyền, trong đó ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp của từng người lao động.

Ngoài ra, người đã được ủy quyền ký kết hợp đồng lao động không được phép ủy quyền cho người khác ký kết hợp đồng lao động.

Như vậy, đối chiếu trường hợp của chị với quy định của pháp luật, chủ hộ kinh doanh là người có quyền ký kết hợp đồng lao động, và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác. Ngoài ra, chị có thể ký kết hợp đồng lao động với người dưới 18 tuổi, tuy nhiên, khi ký kết hợp đồng lao động với người dưới 18 tuổi, chị phải lưu ý điều kiện luật định với từng trường hợp như: người lao động từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động; người lao động từ 12 tuổi đến dưới 15 tuổi, hợp đồng lao động sẽ do người đại diện theo pháp luật ký kết và phải có sự đồng ý của người lao động.