Thông tư 09/2022/TT-BYT hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 09/9/2022.

 

1. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền mới nhất số 01

Mẫu số 01: Hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ

Mẫu số 01

HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM DƯỢC LIỆU, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

(Ban hành kèm Thông tư số  09/2022/TT-BYT ngày 09 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hồ sơ mời thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở y tế công lập)

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu:  (Ví dụ: 150/QĐ-VP)

Tên gói thầu:        (Ví dụ: Mua sắm dược liệu thuốc A cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố theo phương thức tập trung)

Dự án:                   (Ví dụ: Mua sắm dược liệu thuốc A cho BHXH các tỉnh thành phố theo phương thức tập trung)

[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]

Phát hành ngày:   (Ví dụ: 06/04/2015)

[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]

Ban hành kèm theo Quyết định: (Ví dụ: 01/QĐ-ABC)

[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu]

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu

(nếu có)
[ghi tên, đóng dấu]
Bên mời thầu
[ghi tên, đóng dấu]

>>> Tải về: Mẫu hồ sơ số 01

 

2. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền mới nhất số 02

Mẫu số 02: Hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Mẫu số 02

HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM DƯỢC LIỆU, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

(Ban hành kèm Thông tư số 09/2022/TT-BYT ngày 09 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hồ sơ mời thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở y tế công lập)

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu: (Ví dụ: 150/QĐ-VP)

Tên gói thầu: (Ví dụ: Mua sắm dược liệu A cho Mua sắm dược liệu thuốc A cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố theo phương thức tập trung)

Dự án: (Ví dụ: Mua sắm dược liệu A cho Mua sắm dược liệu thuốc A cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố theo phương thức tập trung)

[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]

Phát hành ngày: 06/09/2016

[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]

Ban hành kèm theo Quyết định: 02/QĐ-ABC

[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu]

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
(nếu có)
[ghi tên, đóng dấu]

 

Bên mời thầu
[ghi tên, đóng dấu]

 

>>> Tải về: Mẫu số 02

 

3. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Điều 3 Nghị định Số 09/2022/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện như sau:
 

3.1. Cục Quản lý Y, dược cổ truyền có trách nhiệm sau đây:

- Thường xuyên cập nhật và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục các thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 50 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc trong cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2019/TT-BYT) và các thông tin sau:

- Danh sách cơ sở nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu và cơ sở sản xuất, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền (sau đây gọi chung là cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền) có kho bảo quản đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc" (GSP) theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

- Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định của Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2021/TT-BYT).

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này trong toàn quốc.

 

3.2. Các cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các gói thầu được quy định như sau:

- Các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế gửi báo cáo kết quả thực hiện gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, dược cổ truyền) trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

- Các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện gói thầu về Sở Y tế trước ngày 15 tháng 10 hàng năm. Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, dược cổ truyền) trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

- Các cơ sở y tế trực thuộc y tế ngành và cơ sở y tế khác gửi báo cáo kết quả thực hiện gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

4. Tính phù hợp của dược liệu, vị thuốc cổ truyền để làm hồ sơ mời thầu

* Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng 

- Bảo đảm về chất lượng:

+ Nhà thầu bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng của dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo yêu cầu quy định tại Hồ sơ mời thầu;

+ Dược liệu tham dự thầu không bị thu hồi theo Điều 62 Luật Dược số 105/2016/QH13;

+ Dược liệu sơ chế, vị thuốc cổ truyền được sản xuất tại cơ sở đạt “Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc” (GMP) có phạm vi sản xuất dược liệu và/hoặc vị thuốc cổ truyền hoặc tương đương và đảm bảo chất lượng theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ;

+ Dược liệu, vị thuốc cổ truyền tham dự thầu không có thông báo thu hồi theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021;

+ Vị thuốc cổ truyền tham dự thầu không bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

+ Trường hợp một hoặc một số lô dược liệu, vị thuốc cổ truyền bị thu hồi thì các lô dược liệu, vị thuốc cổ truyền không bị thu hồi vẫn được phép lưu hành hợp pháp và chỉ bị trừ điểm đối với tiêu chí kỹ thuật tại mục 2 và mục 3 Phụ lục 4 - Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của Thông tư này.

* Dược liệu, vị thuốc cổ truyền dự thầu vào gói thầu, nhóm tiêu chí kĩ thuật phù hợp theo quy định tại Hồ sơ mời thầu.

* Để chứng minh tính hợp lệ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền dự thầu quy định tại Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ thông tin sau:

- Đối với dược liệu: số giấy đăng ký lưu hành hoặc số công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc số giấy phép nhập khẩu dược liệu và các tài liệu kèm theo để minh chứng tính hợp lệ của dược liệu quy định tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

- Đối với vị thuốc cổ truyền: số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu và các tài liệu kèm theo để minh chứng tính hợp lệ của vị thuốc cổ truyền quy định tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

 

5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu

Tư cách hợp lệ của nhà thầu căn cứ Nghị định Số 09/2022/TT-BYT được quy định như sau:

Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do cơ quan có thẩm quyền cấp với phạm vi kinh doanh là sản xuất dược liệu, vị thuốc cổ truyền và/hoặc bán buôn dược liệu, vị thuốc cổ truyền.

- Hạch toán tài chính độc lập.

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

Ngoài ra, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. Đồng thời, Nhà thầu phải lập đơn dự thầu và các bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu của Nghị định này.

>>> Xem thêm: Bổ sung 02 mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc qua mạng theo Thông tư 06/2023/TT-BYT

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan về vấn đề: Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền mới nhất. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.