HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

ỦY THÁC CHI TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN KÈM PHÁT HÀNH THẺ

Số:............................................. 

 

Hôm nay, ngày……..tháng…….năm 20…., Tại …………………………………………… 

Chúng tôi gồm:

Bên A                          : NGÂN HÀNG……………………………………………………… 

(dưới đây gọi tắt là Bên A).

Người đại diện             : ……………………………………………………………………… 

Chức vụ                       : ……………………………………………………………………… 

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

Địa chỉ                         : ……………………………………………………………………… 

Điện thoại                    : ………………………………..Fax :……………………………… 

 

Bên B                          : CÔNG TY/ĐƠN VỊ……………………………………….

(dưới đây gọi tắt là Bên B)

Người đại diện                 : ……………………………………………………………………  

Chức vụ                       : ……………………………………………………………………… 

Địa chỉ                         : ……………………………………………………………………… 

Điện thoại                    : ………………………………..Fax :……………………………… 

 

>> Xem thêm:  Nên chọn công việc yêu thích hay lương cao ? Chọn hạnh phúc của bản thân hay gia đình ?

Đã đồng ý ký kết hợp đồng với nội dung như sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B có nhu cầu và Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ chuyển lương, các khoản trợ cấp và thu nhập khác (nếu có) cho toàn bộ cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Bên B qua tài khoản cá nhân (sau đây gọi là tài khoản thẻ Values) căn cứ vào Danh sách tiền lương và Ủy nhiệm chi do Bên B cung cấp cho Bên A.

ĐIỀU II: QUYÊN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN A

2.1  Trách nhiệm của Bên A:

 1. Cung cấp tài liệu và hướng dẫn Bên B về thủ tục mở tài khoản và phát hành thẻ Values cho CBCNV của Bên B theo danh sách Bên B cung cấp theo từng đợt;
 2. Hướng dẫn Bên B cách sử dụng dịch vụ tiện ích của Bên A cung cấp như rút tại ATM, thanh toán, chuyển khoản, xem số dư, in sao kê          … và yêu cầu Bên B truyền đạt, hướng dẫn CBCNV chính xác những nội dung mà Bên A đã cung cấp;
 3. Giao thẻ VIB Values cho Bên B trong vòng ………ngày làm việc (không tính chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật, ngày lễ, tết) kể từ ngày Bên B hoàn chỉnh và nộp lại cho Bên A danh sách đăng ký mở tài khoản và phát hành thẻ theo mẫu của Bên A kèm theo bộ hồ sơ đề nghị mở tài khoản và cấp thẻ của từng CBCNV Bên B;
 4. Chuyển đúng, đủ, chính xác lương và các khoản tiền khác vào tài khoản thẻ VIB Values của người thụ hưởng theo yêu cầu của Bên B trong vòng 01 ngày làm việc (không tính chiều thứ bẩy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết) kể từ thời điểm nhận được Danh sách tiền lương và Ủy nhiệm chi hợp lệ của Bên B, nếu tài khoản của Bên B mở tại Bên A có đủ số dư để chi trả;
 5. Giữ bí mật các thông tin liên quan đến Bên B, tài khoản và giao dịch trên tài khoản của từng cá nhân có tên trong danh sách lương của Bên A trừ trường hợp có văn bản yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 6. Thực hiện các nghĩa vụ khác trong các quy định có liên quan của VIB.

2.2 Quyền của Bên A:

 1. Yêu cầu Bên B cung cấp đầy đủ, chính xác  thông tin theo quy định của VIB về người thụ hưởng;
 2. Từ chối thanh toán đối với những tài khoản thẻ đã tất toán, bị phong toả hoặc thẻ nằm trong danh sách nghi ngờ thẻ giả.
 3. Bên A được quyền đóng tài khoản của CBCNV Bên B nếu tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tiếp và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc đóng tài khoản làm ảnh hưởng đến việc thanh toán và chi trả lương cho chủ thẻ;
 4. Được miễn trừ khỏi mọi khiếu nại, khiếu kiện khi thực hiện các quyền quy định tại khoản a, b, c khoản 2.2 Điều 2 Hợp đồng này;
 5. Từ chối giải quyết các tra soát khiếu nại về mở tài khoản và sử dụng thẻ từ Bên B hoặc/và chủ thẻ nếu Bên A không nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị mở tài khoản và cấp thẻ gồm: Đơn đăng ký mở Tài khoản và phát hành Thẻ, cuống PIN đã có chữ ký của từng CBCNV của Bên B;
 6. Các quyền lợi khác trong các quy định có liên quan của VIB.

ĐIỀU III : QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Trách nhiệm của Bên B:

 1. Mở tài khoản tiền gửi doanh nghiệp tại Bên A, đảm bảo số dư trên tài khoản đủ số tiền để chi trả cho CBCNV khi đến kỳ trả lương;
 2. Cung cấp cho Bên A đầy đủ chính xác số liệu, thông tin cần thiết để mở Tài khoản và phát hành thẻ VIB Values cho CBCNV bao gồm Họ tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại của người thụ hưởng và các thông tin liên quan khác.
 3. Thông báo với Bên A về những thông tin thay đổi về CBCNV nêu tại điểm b khoản 3.1 trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận Danh sách đăng ký mở tài khoản và phát hành thẻ VIB Values, nếu Bên B thay đổi thông tin liên quan đến tên chủ tài khoản trả lương dẫn đến việc VIB phải in lại thẻ, chi phí phát hành lại thẻ sẽ do Bên B chịu;
 4. Truyền đạt và hướng dẫn các CBCNV của Bên B thực hiện các thủ tục mở tài khoản và sử dụng thẻ VIB Values theo đúng các nội dung, tài liệu mà Bên A cung cấp cho Bên B;
 5. Bảo quản và bàn giao thẻ VIB Values tới từng CBCNV là chủ thẻ như tình trạng mà Bên A đã bàn giao cho Bên B và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu để lộ thông tin bí mật về thẻ;
 6. Hoàn thiện đầy đủ Đơn đăng ký mở Tài khoản và phát hành Thẻ của từng CBCNV và bàn giao lại cho Bên A.
 7. Thực hiện thanh toán lương qua tài khoản trả lương cho CBNV mở tại Bên A tối thiểu 01lần/tháng vào các ngày làm việc trong tháng. Thời điểm thực hiện lần trả lương đầu tiên cho Người hưởng lương không chậm hơn 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng này.
 8. Cung cấp đầy đủ số liệu, thông tin cần thiết cho việc thực hiện trả lương cho Bên A bằng văn bản và bằng file lập trên phần mềm theo mẫu của Bên A (được ghi vào đĩa mềm hoặc gửi qua Email) trước ngày trả lương 01 ngày;
 9. Danh sách CBCNV của Bên B được trả lương (bảng lương) phải lập thành văn bản và có chữ ký của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản uỷ quyền, gồm đầy đủ các thông tin sau:
 • Họ tên CBCNV
 • Số TK VIB Values
 • Số tiền được hưởng
 1. Lập chứng từ ủy nhiệm chi chuyển tiền theo qui định của Bên A;
 2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các tài liệu do Bên B cung cấp cho Bên A;
 3. Phải bồi thường thiệt hại hoặc chịu chi phí phát sinh nếu việc cung cấp thông tin không chính xác, đầy đủ, gây thiệt hại cho Bên A và các chủ thẻ;
 4. Giữ  bí mật những thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ do Bên A cung cấp;
 5. Thực hiện các nghĩa vụ khác trong các quy định có liên quan của VIB.

3.2 Quyền của Bên B:

 1. Được quyền khiếu nại khi Bên A làm thẻ sai so với các thông tin Bên B đã cung cấp cho Bên A, hoặc trích tiền từ tài khoản không đúng như bảng lương Bên B yêu cầu Bên A thực hiện đổ lương;
 2. Các quyền lợi khác trong các quy định có liên quan của VIB.

ĐIỀU IV: QUY ĐỊNH VỀ SỐ DƯ TỐI THIỂU VÀ PHÍ DỊCH VỤ:

 1. Số dư tối thiểu áp dụng đối với các tài khoản tiền gửi thanh toán của CBCNV Bên B là ……………. VND/TK để duy trì tài khoản phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Bên A.
 2. Bên A sẽ thực hiện miễn phí phát hành thẻ (……………  VND) và miễn phí trả lương cho năm đầu tiên sử dụng trả lương qua thẻ, phí trả lương cho các năm tiếp theo sử dụng dịch vụ áp dụng theo biểu phí hiện hành của VIB (…………/VND/TK) cho Bên B khi Bên B thực hiện đúng theo yêu cầu của Bên A như sau:
 • Bên B sẽ thực hiện việc chuyển lương vào tài khoản thẻ VIB Values của CBCNV chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực;
 • Sau 60 ngày kể từ ngày Bên B ký hợp đồng với Bên A nếu vì bất kỳ một lý do nào đó mà Bên B chưa thực hiện chuyển lương qua thẻ VIB Values, Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A về nguyên nhân chưa thực hiện;
 • Bên A sẽ truy thu phí phát hành thẻ (……………. VNĐ/thẻ) và trực tiếp trích nợ từ tài khoản Bên B tại Bên A hoặc yêu cầu Bên B thanh toán bằng tiền mặt cho Bên A nếu trong trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Bên B không thực hiện chi trả lương qua thẻ VIB Values.

ĐIỀU V: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Sự kiện bất khả kháng được hiểu là những sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên Bị ảnh hưởng mặc dù Bên Bị ảnh hưởng đã thực hiện những biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và sự kiện này là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp đồng.
 2. Các trường hợp bất khả kháng bao gồm: chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc trường hợp hệ thống xử lý truyền tin, dữ liệu... xảy ra trục trặc nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên.
 3. Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng này thì phải có trách nhiệm thông báo ngay cho bên  kia biết trong vòng …  ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời phải cùng với bên kia tích cực, chủ động để thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Bên Bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng trong trường hợp này không bị coi là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đã thỏa thuận.

ĐIỀU VI: TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp xảy ra sẽ được giải quyết theo tinh thần hoà giải. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Quyết định của Tòa án có hiệu lực buộc các bên phải thi hành.

ĐIỀU VII: HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Hai bên cam đoan thực hiện đúng theo mọi điều khoản trong hợp đồng này, không đơn phương hủy bỏ hay thay đổi nội dung các điều khoản của Hợp đồng. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng này phải được thể hiện bằng văn bản do đại diện có thẩm quyền của cả hai bên ký, Các văn bản, phụ lục, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này là phần không tách rời của Hợp đồng này.
 2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi một trong hai bên có thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng. Thông báo này phải được gửi cho bên còn lại trước 60 ngày tính đến ngày đự định chấm dứt Hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm 04 (bốn) trang được lập thành 04 (bốn ) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

                                                                                                                                                                                                               

>> Xem thêm:  Năm 2020, Công ty sẽ bị phạt bao nhiêu tiền khi không nộp thang lương, bảng lương ?