1. Hợp đồng thuê phòng khách sạn

Căn cứ vào Điều 472 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên trong đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Đối với hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Nhà ở năm 2014 và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nội dung quy định trong hợp đồng thuê phòng khách sạn:

(1) Thông tin của bên cho thuê và bên thuê

(2) Đối tượng thuê: phòng khách sạn

(3) Giá thuê: do các bên thỏa thuận/ do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên/ không có thỏa thuận hay không có thỏa thuận rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

(4) Thời hạn thuê: do các bên thỏa thuận/ không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê, trường hợp không xác định được thời hạn thuê theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo trước cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.

(5) Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê:

+ Yêu cầu bên thuê trả tiền khi đến hạn

+ Phải giao tài sản cho bên thuê theo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm đã thỏa thuận và cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó. Trường hợp chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thỏa thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu cho bên thuê sửa chữa, giảm giá hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

+ Phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê. Bên cho thuê phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê (trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa).

Tài sản bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện: sửa chữa, giảm giá thuê, đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được.

Bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận.

(6) Quyền và nghĩa vụ của bên thuê:

+ Thanh toán giá thuê tài sản khi đến hạn.

+ Có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê nếu được bên cho thuê đồng ý.

+ Bảo quản tài sản thuê, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ. Trường hợp làm mất, hư hỏng tài sản thì phải bồi thường.

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

+ Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận.

+ Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận. Nếu giá trị tài sản bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên...

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận.

>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thuê nhà, cho thuê nhà mới nhất  

 

2. Mẫu hợp đồng thuê phòng khách sạn

=> Tải ngay: Mẫu hợp đồng thuê phòng khách sạn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

 

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2023, tại Khách sạn M. Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ĐẠI DIỆN CỦA BÊN CHO THUÊ (Khách sạn M)

Người đại diện: Trần Anh Đ

Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế: 0321 xxx xxx

Địa điểm: Số AA, đường BB, phường CC, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÊN B: NGUYỄN THỊ HẢI A

CCCD/ CMND số: 0103 xxxx xxxx cấp ngày 04/05/2022

Nơi đăng ký thường trú: Số DD, đường EE, phường FF, quận GG, Đà Nẵng.

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là "Hai Bên" hoặc "Các Bên".

Sau khi thảo luận, Hai bên thống nhất đi đến ký kết hợp đồng với các điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

Bên A cho Bên B thuê 05 phòng để nhân viên nghỉ trong thời gian tham gia công tác tại Hà Nội. Phòng thuê ở khách sản M tại địa chỉ số AA, đường BB, phường CC, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 05/04/2023 đến 15/04/2023.

Điều 2. Giá cả và phương thức thanh toán

2.1. Giá cho thuê khách sạn từ ngày ký hợp đồng là 300.000 đồng/ngày (bằng chữ: ba trăm nghìn đồng)

2.2. Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức chuyển khoản.

Bên B chuyển vào tài khoản của Bên A theo thông tin sau:

Tên chủ tài khoản: Trần Anh Đ

Số tài khoản: 0342 xxx xxx xxxx

Mở tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

2.3. Tiền thuê khách sạn được thanh toán thành 02 đợt:

+ Đợt thanh toán lần 1: 50% giá trị của hợp đồng, vào ngày 05/04/2023

+ Đợt thanh toán lần 2: 50% giá trị còn lại của hợp đồng, vào ngày 15/04/2023

Điều 3. Thời gian thực hiện

Thời hạn hợp đồng có hiệu lực từ 05/04/2023 đến ngày 15/04/2023.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1. Bên A giao phòng và trang thiết bị gắn liền với phòng khách sạn

4.2. Bên A có trách nhiệm chuẩn bị, dọn dẹp phòng theo thỏa thuận.

4.3. Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ theo quy định của Hợp đồng này.

4.4. Yêu cầu Bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra.

4.5. Bên A giao phòng khách sản trong tình trạng như đã thỏa thuận.

4.6. Bên A sẽ sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của phòng khách sạn.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1. Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A theo mức giá đã thỏa thuận đáp ứng yêu cầu về chất lượng

5.2. Bên B sử dụng phòng khách sạn đúng mục đích.

5.3. Bên B có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê nếu được bên cho thuê đồng ý bằng tin nhắn, fax, email và văn bản khác

5.4. Bên B phải trả lại phòng trong tình trạng như khi nhận phòng.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

6.1. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

6.2. Một trong hai bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn thì phải thông báo cho bên kia trước 02 ngày so với ngày muốn chấm dứt. Nếu một trong hai bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho bên kia thì sẽ phải bồi thường cho bên đó một khoản tiền thuê tương đương với thời gian không thông báo và các thiệt khác phát sinh do việc chấm dứt hợp đồng trái quy định.

Điều 7. Thỏa thuận chung

7.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký kết.

7.2. Hai bên cam kết thực hiện điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện mà có vấn đề phát sinh, thay đổi thì hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau để cùng bàn bạc bằng thương lượng, hòa giải. Nếu không giải quyết được thì có thể đệ đơn lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

7.3. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

Trần Anh Đ

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Nguyễn Thị Hải A

>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ mới nhất  

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết "Hợp đồng thuê phòng khách sạn mới nhất", nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hay vấn đề pháp lý khác thì vui lòng liên hệ tới bộ phận tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Minh Khuê qua số: 1900.6162 để được hỗ trợ kịp thời. Xin chân thành cảm ơn!