1. Mẫu hợp đồng tư vấn thành lập công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY

SỐ: ………./2021/SUNLAW-………/TLDN - …..

Căn cứ luật doanh nghiệp ...............

Căn cứ luật thương mại.............

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày,,,,,,, tháng ………. năm 2021, tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A: CÔNG TY ………………………………………….. (Khách hàng)

Địa chỉ: Số ………, phố ………., phường …………., quận …………, thành phố Hà Nội.

Đại diện: Ông/Bà ………………….

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Địa chỉ: Phòng 2007 - 2008, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (+84-4) 6401765

Email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email Website: www.luatminhkhue.vn

Người đại diện: Lê Minh Trường Chức vụ: Giám đốc

XÉT RẰNG:

- Khách hàng có nhu cầu thành lập một công ty hoạt động tại Việt Nam. Khách hàng mong muốn được một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục để thành lập công ty.

- Sunlaw là một Công ty Luật được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật về đầu tư, bất động sản, thương mại, sở hữu trí tuệ và hỗ trợ doanh nghiệp. Sunlaw có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành thủ tục thành lập công ty.

- Do vậy, trên cơ sở kết quả đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Sunlaw đồng ý cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng đồng ý nhận cung cấp từ Sunlaw dịch vụ tư vấn pháp luật về thành lập công ty có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn

2.1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

2.1.1 Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Khách hàng trước khi thành lập công ty.

2.1.2 Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Khách hàng tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.1.3 Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục đăng ký Mã số thuế tại cơ quan thuế.

2.1.4 Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục khắc dấu pháp nhân cho công ty tại cơ quan công an.

2.2 Phương thức tư vấn:

2.2.1 Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng.

2.2.2 Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ giúp Khách hàng.

2.2.3 Thay mặt Khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

2.3 Thời hạn tư vấn:

2.3.1 Thời hạn soạn bộ hồ sơ để đăng ký kinh doanh thành lập công ty: trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tư vấn pháp luật đã ký giữa Sunlaw và Khách hàng có hiệu lực và Khách hàng đã cung cấp đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Sunlaw.

2.3.2 Thời hạn để công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ thành lập công ty được nộp đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng.

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

3.1 Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là …...000.000VNĐ (bằng chữ: …… triệu đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Phí tư vấn nêu trên không bao gồm các chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí khác do hai bên thỏa thuận riêng.

3.2 Phương thức thanh toán phí tư vấn:

3.2.1 Thời hạn thanh toán phí tư vấn:

Phí tư vấn sẽ được Khách hàng thanh toán cho Sunlaw thành (02) hai đợt như sau:

3.2.1.1 Thanh toán đợt 1: Khách hàng sẽ thanh toán cho Sunlaw số tiền là: ….000.000 VNĐ (bằng chữ: ……………….nghìn đồng) Tại ngày hai bên ký kết Hợp đồng này.

3.2.1.2 Thanh toán đợt cuối: Khách hàng sẽ thanh toán cho Sunlaw số tiền còn lại là ….000.000VNĐ (bằng chữ: ………………………).

3.2.2 Cách thức thanh toán:

- Bằng tiền mặt tại Sunlaw.

3.2.3 Đồng tiền thanh toán: là tiền đồng Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

4.1.1 Cung cấp cho Sunlaw đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Sunlaw. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Sunlaw.

4.1.2 Thanh toán cho Sunlaw phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

4.1.3 Phối hợp kịp thời với Sunlaw trong việc tiến hành thủ tục.

4.1.4 Yêu cầu Sunlaw thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Sunlaw theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Sunlaw:

4.2.1 Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Khoản 2.1 theo phương thức tư vấn quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng này.

4.2.2 Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Khách hàng Phí tư vấn.

4.2.3 Bàn giao cho Khách hàng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh với điều kiện Khách hàng tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Sunlaw trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Khách hàng theo quy định của pháp luật.

4.2.4 Báo trước cho người đại diện của Khách hàng có mặt tại cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

4.2.5 Yêu cầu Khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này.

Điều 5. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

5.1 Toàn văn Hợp đồng này được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

5.2 Mọi bất đồng, tranh chấp giữa hai bên của Hợp đồng, phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này phải được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng, hòa giải giữa hai bên. Trong trường hợp không đạt được một giải pháp hữu hảo thông qua tự hòa giải giữa hai bên, một trong hai bên hoặc cả hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các thỏa thuận khác

6.1 Toàn văn Hợp đồng này bao gồm: văn bản Hợp đồng này, các Phụ lục gia hạn Hợp đồng (nếu có), các phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (nếu có) và các văn bản khác đính kèm văn bản Hợp đồng này.

6.2 Trong quá trình thực hiện, hai bên có quyền đề xuất sửa đổi bất kỳ nội dung nào của bản Hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ Điều khoản nào của văn bản Hợp đồng này đều phải được người đại diện hợp pháp của hai bên lập thành văn bản dưới hình thức một Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng và phải được ký kết theo thẩm quyền, trình tự như ký kết văn bản Hợp đồng này.

6.3 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày bên cuối cùng ký tên, đóng dấu hợp pháp vào văn bản Hợp đồng này và kết thúc khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc có hai bên thỏa thuận chấm dứt hoặc do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán mà không được sự chấp thuận của Sunlaw.

6.4 Hợp đồng này được lập thành (04) bốn bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (02) hai bản gốc.

Để khẳng định những cam kết nêu trên, người đại diện hợp pháp của từng bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày nêu ở phần đầu của Hợp đồng này:

CÔNG TY ...................

……………………………

Giám đốc

­­­­­­­

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SUNLAW

Lê Minh Trường

Chức vụ: Giám đốc

2. Khái niệm hoạt động tư vấn pháp luật là gì?

Ta có thể hiểu đơn giản về hoạt động tư vấn pháp luật là những việc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ, khi thực hiện tư vấn pháp luật, luật sư phải giúp khách hàng thực hiện đúng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ hoặc những người có hiểu biết về pháp luật có thể giải đáp pháp luật, ứng xử theo quy định của pháp luật trong những trường hợp cụ thể nhằm giúp mọi người thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ.

3. Đặc điểm của hoạt động tư vấn pháp luật?

+ Có thể hiểu hoạt động tư vấn pháp luật là một loại dịch vụ pháp lý

Có thể nói dịch vụ pháp lý có thể bao gồm rất nhiều đối tượng trợ giúp pháp lý nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc không thu lợi nhuận các đối tượng có hiểu biết pháp luật trong đó có của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện dịch vụ pháp lý khác, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.

+ Không phải ai cũng có thể tư vấn pháp luật mà phải là những người có kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định, có kinh nghiệm tư vấn pháp luật và khả năng chuyên sâu.

+ Trong hoạt động tư vấn pháp luật thì đa số mọi người có kiến thức và am hiểu pháp luật lấy pháp luật làm công cụ để giải quyết các vấn đề pháp cho mọi người dựa trên pháp luật, tuân thủ pháp luật, quy chế và trách nhiệm nghề nghiệp để tư vấn pháp luật.

+ Có thể nói hoạt động tư vấn pháp luật là một trong những ngành nghề lao động trí óc đòi hỏi người tư vấn pháp lý chịu trách nhiệm cá nhân cao, có tính độc lập khách quan, trung thực để thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

+ Khi hoạt động tư vấn pháp luật đòi hỏi những người trợ giúp pháp lý tìm được giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề.

+ Người tư vấn pháp luật trong hoạt động tư vấn pháp luật đối với xã hội, đối với nghề nghiệp cần có sự cần mẫn, khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề đòi hỏi biết sử dụng các khả năng nghề nghiệp một cách thành thạo, chuẩn xác phải có sự chặt chẽ cẩn thận để trợ giúp pháp lý cho mọi người trong xã hội.

Trong tất cả các hoạt động của đời sống xã hội nhất là trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ pháp lý để cung cấp dịch vụ để đưa ra các biện pháp đảm bảo tính chặt chẽ và an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, các doanh nghệp trong nước và có vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Do đó, người tư vấn pháp lý sẽ đóng vai trò quan trọng phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra và khắc phục những vấn đề gặp phải nếu có.

4. Ý nghĩa và giá trị của hoạt động tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật là hoạt động được thực hiện bởi các luật sư. Đây là hoạt động mang tính trí tuệ, đòi hỏi phải có sự chặt chẽ, cẩn thận. Dịch vụ mà người luật sư cung cấp ở đây sẽ bao gồm 2 yếu tố: Trả lời cho khách hàng các câu hỏi: Khách hàng có nên làm điều đó hay không ? Làm như thế nào để có hiệu quả cao nhất ?; đồng thời đưa ra ý kiến của mình thông qua việc đưa ra lời khuyên.

Trong tất cả các hoạt động đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, dịch vụ pháp lý mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn, bởi nó cung cấp dịch vụ để đưa ra các biện pháp đảm bảo tính chặt chẽ và an toàn cho các hoạt động, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hay doanh nghiệp. Người cung cấp dịch vụ tư vấn sẽ đóng vai trò phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra và khắc phục những vấn đề gặp phải nếu có.

5. Tư vấn về ý nghĩa khi thành lập công ty

Ý nghĩa pháp lý của thành lập doanh nghiệp

Đối với nhà nước

Thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh (ĐKKD) thể hiện sự bảo hộ của nhà nước. Bằng pháp luật đối với các chủ thể hoạt động kinh doanh nói chung. Và các chủ doanh nghiệp nói riêng. ĐKKD giúp nhà nước nắm bắt được các yếu tố kinh doanh. Từ đó đưa ra các chính sách, biện pháp kịp thời và hợp lý. Có như vậy mới đảm bảo được một nền kinh tế hiện đại. Nhưng vẫn luôn bám sát đường lối, chủ trương của nhà nước đề ra.

Đối với chủ thể doanh nghiệp

Được thừa nhận về mặt pháp luật và có quyền tiến hành đăng ký kinh doanh. Dưới sự bảo vệ của luật pháp với việc pháp luật thừa nhận TLDN. Nghĩa là từ nay doanh nghiệp có cơ sở pháp lý chắc chắn. Để yêu cầu nhà nước đảm bảo các quyền lợi chính đáng của mình để có thể yên tâm kinh doanh.

Đối với xã hội

Một khi đã đăng ký TLDN là khi đó công khai với công chúng. Về sự tồn tại của doanh nghiệp mình. Đó chính là cách thông báo rộng rãi đến xã hội. Cũng là cách tìm kiếm khách hàng để cùng nhau hợp tác, phát triển.

Đối với kinh tế:

Khi ĐKKD, TLDN thì doanh nghiệp với tư cách là một thành viên trong cơ cấu các thành phần kinh tế. Có nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của cả nước.

Chính vì vậy, thành lập doanh nghiệp là gì, ý nghĩa ra sao. Chúng góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

---------------------------------------------