>> Luật sư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /NQ-….(3)

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

NGHỊ QUYẾT

………………….. (5) …………………..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ……. (2)…… 

Căn cứ ...............................................................................................

Căn cứ................................................................................................ ;

.................................................................................................................. ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ......................................... (6) ..............................................

..................................................................................................................

Điều ... ..............................................................................................

.................................................................................................................. ./.


Nơi nhận:
- Như Điều …;
- ……..;
- Lưu: VT, …. (8). A.xx (9) 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (7)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) hoặc Công ty mẹ (nếu cần).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(3) Chức viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(4) Địa danh.

(5) Trích yếu nội dung nghị quyết.

(6) Nội dung nghị quyết.

(7) Chức vụ của người ký, trường hợp Phó Chủ tịch được giao ký thay Chủ tịch thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ Chủ tịch, bên dưới ghi chức vụ của người ký (Phó Chủ tịch).

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

--------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: