Mẫu 4 - Quyết định cho phép đổi tên và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của hội

…(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: /QĐ-…

…., ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép đổi tên Hội …(2)… thành Hội …(3)… và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội …(3)…

THẨM QUYỀN BAN HÀNH …(4)…

Căn cứ ………………………………………(4)…………………………………………………;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổchức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ ……………………(6)……………………………………………………………………..;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội ...(2)... và ...(7)…,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Mẫu Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên mới nhất năm 2020

Điều 1. Cho phép đổi tên Hội ...(2)... thành Hội ...(3)… và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội ...(3)…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội ...(3)..., …(7)... và Chánh Văn phòng ...(1)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- …………;
- Lưu: ……

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan nhà nước ban hành quyết định;

(2) Tên hội đề nghị đổi tên;

(3) Tên hội sau khi đổi tên;

(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(5) Căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức);

>> Xem thêm:  Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật mới nhất năm 2020

(6) Căn cứ khác liên quan đến thẩm quyền ban hành quyết định (nếu có);

(7) Thủ trưởng đơn vị đề nghị ban hành quyết định.

>> Xem thêm:  Mẫu lý lịch hành nghề lái xe mới nhất năm 2020