1. Mẫu Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần là mẫu như thế nào?

Mẫu quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của những cá nhân gặp rủi ro tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp. Đây là một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng những người này sẽ được hưởng trợ cấp đúng mức theo quy định của pháp luật.
Mẫu quyết định này được ban hành bởi Giám đốc Bảo hiểm xã hội sau khi tiến hành xem xét kỹ lưỡng trường hợp của mỗi người bị suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Quyết định này cung cấp thông tin cụ thể về người được hưởng trợ cấp hàng tháng, bao gồm họ tên, ngày, tháng, năm sinh, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, và mức trợ cấp mà họ sẽ nhận được.
Mục đích của mẫu quyết định này là đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng cho những người chịu tổn thất khả năng lao động. Một khi quyết định này đã được ban hành, nó sẽ cung cấp cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của họ và đảm bảo họ sẽ được hưởng trợ cấp theo đúng mức mà pháp luật đã quy định. Điều này giúp đảm bảo rằng họ sẽ có nguồn thu nhập ổn định để đối phó với tình huống khó khăn mà họ đang phải đối mặt sau tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.
 

2. Mẫu Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần mới nhất năm 2023

Quý khách có thể tải ngay Mẫu Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần mới nhất tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần)

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH A

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ư

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-TCCB ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số 27 ngày 10 tháng 4 năm 2023  của Hội đồng giám định y khoa tỉnh A

Theo đề nghị tại công văn số: 17 ngày 16 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông/Bà: Nguyễn Thị Mỹ T, Sinh ngày 22 tháng 5 năm 1988

Tên đơn vị sử dụng lao động: Công ty TNHH A

Bị tai nạn lao động ngày 11/8/2022

Tổng thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đến ngày 15 /tháng 9 /năm 2023  là 12 năm 3 tháng 

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp tai nạn lao động: 5.000.000 đồng

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: 30 %

Được hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần.

Điều 2: Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: 4 triệu đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: 2 triệu đồng

Tổng số tiền trợ cấp 1 lần (a+b): 6 triệu đồng

(Số tiền bằng chữ: sáu triệu đồng)

c. Mức phí giám định y khoa được hưởng: 1 triệu đồng

d. Hình thức nhận trợ cấp: nhận qua tài khoản ngân hàng

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện X và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Ông/Bà Nguyễn Thị Mỹ T

– Đơn vị SDLĐ;

– Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

T

Trần Thúy T

 

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần mới nhất

Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần:
-  Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016, thì quý vị cần thay đổi các thông tin cơ bản dựa trên Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.
- Trường hợp quý vị nhận trợ cấp bằng tiền mặt, xin vui lòng ghi rõ "Bằng tiền mặt". Nếu quý vị chọn nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng, hãy ghi rõ "Thông qua tài khoản" và cung cấp các thông tin sau: số tài khoản, tên ngân hàng mở tài khoản, và chi nhánh ngân hàng mở tài khoản.
- Trong trường hợp Bảo hiểm xã hội huyện giải quyết, thay vì sử dụng cụm từ "Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện", quý vị vui lòng thay thế bằng "Kế toán trưởng" để xác định người liên quan đang giải quyết quyết định.
Những hướng dẫn trên sẽ giúp quý vị điều chỉnh và hoàn thiện mẫu quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần một cách chính xác và dễ dàng. Điều này sẽ đảm bảo rằng quyết định của quý vị sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người được hưởng trợ cấp.
 

4. Quy định pháp luật về hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần

Hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần là một quyền được quy định tại Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 và Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, ngày 20 tháng 9 năm 2017. Những tài liệu này định rõ và hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH, mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần được tính dựa trên mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng (Lmin), mức suy giảm khả năng lao động (m), mức tiền lương đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (L), và tổng số năm đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (t). Công thức tính mức trợ cấp một lần được xác định như sau:
Mức trợ cấp một lần = {5 x Lmin + (m-5) x 0,5 x Lmin} + {0,5 x L + (t-1) x 0,3 x L}
Ngoài ra, quy định cũng liệt kê các trường hợp cụ thể về mức hưởng trợ cấp một lần dành cho người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 2007. Mức trợ cấp này phụ thuộc vào mức suy giảm khả năng lao động sau khi giám định lại.
Mức suy giảm khả năng lao động là một yếu tố quan trọng khi xác định mức trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong hệ thống bảo hiểm xã hội. Sự giảm khả năng lao động có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, và các quy định về trợ cấp nhằm bù đắp một phần nào đó cho những người lao động gặp phải tình huống này.
Dựa trên mức suy giảm khả năng lao động sau khi được giám định lại, có một loạt quy định cụ thể:
- Từ 5% đến 10%: Trường hợp này, người lao động không hưởng khoản trợ cấp mới nếu mức suy giảm khả năng lao động sau khi giám định lại là từ 10% trở xuống. Nếu mức suy giảm khả năng lao động nằm trong khoảng từ 11% đến 20%, họ được hưởng 4 tháng lương cơ sở.
- Từ 11% đến 20%: Nếu mức suy giảm khả năng lao động sau khi giám định lại là từ 11% đến 20%, người lao động không hưởng khoản trợ cấp mới nếu mức suy giảm khả năng lao động sau khi giám định lại là từ 20% trở xuống. Nếu mức suy giảm khả năng lao động nằm trong khoảng từ 21% đến 30%, họ được hưởng 8 tháng lương cơ sở.
-  Từ 21% đến 30%: Trong trường hợp này, người lao động không hưởng khoản trợ cấp mới nếu mức suy giảm khả năng lao động sau khi giám định lại là từ 30% trở xuống.
- Từ 31% trở lên: Nếu sau khi giám định lại, mức suy giảm khả năng lao động là từ 31% trở lên, người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Mức trợ cấp hàng tháng phụ thuộc vào nhóm mức suy giảm khả năng lao động:
   - Nhóm 1 (31% đến 40%): 0,4 tháng lương cơ sở.
   - Nhóm 2 (41% đến 50%): 0,6 tháng lương cơ sở.
   - Nhóm 3 (51% đến 60%): 0,8 tháng lương cơ sở.
   - Nhóm 4 (61% đến 70%): 1,0 tháng lương cơ sở.
   - Nhóm 5 (71% đến 80%): 1,2 tháng lương cơ sở.
   - Nhóm 6 (81% đến 90%): 1,4 tháng lương cơ sở.
   - Nhóm 7 (91% đến 100%): 1,6 tháng lương cơ sở.
Như vậy, quy định về trợ cấp tai nạn lao động dựa vào mức suy giảm khả năng lao động nhằm đảm bảo rằng những người lao động gặp khó khăn sau tai nạn hoặc trong công việc của họ sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính phù hợp. Mức trợ cấp cụ thể sẽ thay đổi tùy theo mức suy giảm và số năm đóng bảo hiểm. Điều này thể hiện sự quan tâm của pháp luật đối với quyền lợi của người lao động và an toàn lao động.
Xem thêm bài viết: Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp tai nạn lao động tái phát và suy giảm khả năng lao động. Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn