BỘ GTVT (UBND TỈNH…)
TCĐBVN (SỞ GTVT…)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: ………………

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch

TNG CỤC ĐƯỜNG B VIỆT NAM 
(GIÁM ĐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI)

Căn cứ Quyết định số …….. ngày …../ …../ ….. của ............. về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải …..);

Căn cứ Thông tư số ……./……/TT-BGTVT ngày …../ …../ ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng (Trưởng Phòng):........................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn để làm giáo viên dạy lái xe ô tô năm 2020

Điều 1. Công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch cho …………. học viên lái xe (ô tô, mô tô) của cơ sở đào tạo lái xe ………, sát hạch từ ngày …../ …../ ….. đến ngày …../ …../ ….. được cấp giấy phép lái xe, gồm:

(Ghi rõ số lượng thí sinh từng hạng có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo).

Điều 2. Các Ông (Bà): Vụ trưởng (Trưởng Phòng ………………) thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...), Thủ trưởng cơ sở đào tạo, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, BQLSH.

TNG CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe mới nhất năm 2020