Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đaitranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------- 

[TÊN ĐƠN VỊ]

Số: [SỐ QĐ]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động cán bộ

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN ĐƠN VỊ]  về việc (thành lập mới, tách ra, nhập vào…..) tại [ĐỊA CHỈ] ;

- Xét nhu cầu công tác của cán bộ;

- Theo đề nghị của ông (bà) [TÊN] chức vụ [CHỨC VỤ] và của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều động các cán bộ nhân viên [hoặc Ông (Bà)] có tên sau đây:

Ông [tên] chức vụ [CHỨC VỤ] công tác tại [TÊN CQ]

Bà [tên] chức vụ [CHỨC VỤ] công tác tại [TÊN CQ]

Đến nhận công tác tại [TÊN CQ] [TÊN ĐỊA PHƯƠNG] kể từ ngày [NGÀY].

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của các cán bộ, nhân viên nói ở Điều 1 sẽ do [TÊN CQ] mới trả theo giấy thôi trả lương của [TÊN CQ] cũ kể từ ngày đến nhận công tác.

Điều 3. [CHỨC DANH] cơ quan (đơn vị) cũ và mới, các ông Trưởng phòng hành chính); Tổ chức cán bộ và các cán bộ, nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG                                   

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Hồ sơ đương sự

- Lưu văn thư