Mẫu 3 - Quyết định phê duyệt điều lệ hội (*)

…(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: /QĐ-…

…., ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Điều lệ (*) Hội ...(2)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH …(3)…

Căn cứ ………………………………………(4)…………………………………………………;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổchức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ ……………………(5)……………………………………………………………………..;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội ...(2)... và ...(6)…,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Những trường hợp công dân được kết nạp Đảng ? Điều kiện kết nạp Đảng là gì ?

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ (*) Hội ...(2)… đã được Đại hội ...(7)... của Hội thông qua ngày ... tháng... năm ...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội ...(2)..., ...(6)… và Chánh Văn phòng ...(1)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- …………;
- Lưu: ……

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Nếu là điều lệ sửa đổi, bổ sung thì ghi: Điều lệ (sửa đổi, bổ sung);

(1) Tên cơ quan nhà nước ban hành quyết định;

(2) Tên hội;

(3) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(4) Căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức);

(5) Căn cứ khác liên quan đến thẩm quyền ban hành quyết định (nếu có);

>> Xem thêm:  Không giảm vốn điều lệ khi các thành viên chưa góp đủ có bị xử phạt hành chính không ?

(6) Thủ trưởng đơn vị đề nghị ban hành quyết định;

(7) Đại hội thành lập hoặc Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu lần thứ..., Đại hội bất thường.

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ?