Mẫu số 22

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN QUỐC GIA

(UBND TỈNH…)

Số: ……/QĐ-HĐTLKS (UBND)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

………., ngày..…...tháng ….. năm …

 

 

QUYẾT ĐỊNH

phê duyệt trữ lượng khoáng sản …. trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản … tại khu vực …., xã …., huyện ….,  tỉnh ……”

(Trữ lượng tính đến tháng …  năm ….)

_______________

 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN QUỐC GIA

(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…)

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)

 

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số …/TTg ngày .. tháng … năm … của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; (căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày .... tháng ... năm ...) ;

Căn cứ Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn;

Căn cứ Giấy phép thăm dò khoáng sản số …/GP-BTNMT (UBND) ngày .. tháng .. năm .. của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh …);

Xét đề nghị của …. tại Công văn số …./… ngày … tháng .. năm … về việc trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản … trong Báo cáo thăm dò khoáng sản … tại khu vực …, xã …, huyện …, tỉnh ..;

Căn cứ kết luận của Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản (Ủy ban nhân dân tỉnh …) tại phiên họp ngày …… tháng …….. năm …,

 

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02)

 

Điều 1. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản … trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản … tại khu vực …, xã …, huyện …, tỉnh …” như sau:

1.1. Các khoáng sản chính:

Tổng trữ lượng cấp 121 + 122:           ……… nghìn tấn;

Trong đó: Cấp 121:                 ………. nghìn tấn;

                 Cấp 122:                 ………. nghìn tấn.

1.2. Các khoáng sản đi kèm:

Điều 2. Các tài liệu của báo cáo được sử dụng để lập báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác và giao nộp lưu trữ địa chất.

Trong quá trình khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản cần xem xét các ý kiến kết luận của Hội đồng.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan liên quan chiểu quyết định thi hành./.

>> Xem thêm:  Tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu chịu thuế GTGT bao nhiêu ?

Nơi nhận:

- Tổng cục ĐC&KS (Sở TNMT);

- Tổ chức, cá nhân đề nghị PDTL;

- TT Thông tin Lưu trữ ĐC;

- Lưu HS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Chủ tịch UBND tỉnh...)

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (Phụ lục 2.8)