Mẫu Quyết định tiếp nhận và điều động nhân viên

TÊN CƠ QUAN
---------

Số:...../TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------- 

......., ngày......... tháng...........năm........

 

QUYẾT ĐỊNH

                         Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên                                         

                           Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)                            

- Căn cứ vào quyết định số ...... /KH, ngày...... tháng..... năm............ của............................về việc thành lập cơ quan đơn vị.............. ;

- Căn cứ vào quyết định số ...... /KH, ngày...... tháng..... năm.............................. của...........................về việc tiếp nhận và điều động.............................. về công tác tại cơ quan đơn vị.....................................;

- Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;

- Xét đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ.                    

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) ...........................đến nhận công tác phòng (ban)................thuộc cơ quan (đơn vị).................. kể từ ngày......tháng.........năm.........

Điều 2. Ông .....................được hưởng lương và các khoản phụ cấp.............kể  từ ngày.......tháng.......năm.......

Điều 3. Các ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính - kế toán, tổ chức cán bộ và ông.................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký tên đóng dấu)