Mẫu 2 - Quyết định cho phép thành lập hội

…(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: /QĐ-…

…., ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập Hội ...(2)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH …(3)…

Căn cứ ………………………………………(4)…………………………………………………;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổchức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ ……………………(5)……………………………………………………………………..;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hội ...(2)... và ...(6)…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội …(2)...

>> Xem thêm:  Nội vụ là gì ? Tìm hiểu chung về Bộ Nội vụ?

Điều 2. Hội ...(2)... là tổ chức ...(7)..., tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được ...(3)... phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của ...(8)... và các bộ (sở...), ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội ...(2)… có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Vận động thành lập Hội, Chủ tịch Hội ...(2)..., …(6)... và Chánh Văn phòng ...(1)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- …………;
- Lưu: ……

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan nhà nước ban hành quyết định;

(2) Tên hội;

(3) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(4) Căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức);

(5) Căn cứ khác liên quan đến thẩm quyền ban hành quyết định (nếu có);

>> Xem thêm:  Thẩm quyền là gì ? Quy định pháp luật về thẩm quyền

(6) Thủ trưởng đơn vị đề nghị ban hành quyết định;

(7) Xác định rõ hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp …;

(8) Tên cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội.

>> Xem thêm:  Quyết định là gì ? Thẩm quyền ban hành quyết định và nội dung của quyết định