UBND tỉnh, TP…..
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/QĐ-…..

…………, ngày...... tháng......năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa ..... (tên bến xe hàng)...... vào khai thác

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số.......ngày ……tháng ….năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố….... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải.

Căn cứ Thông tư số …/2014/TT-BGTVT ngày … tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Căn cứ văn bản kiểm tra của Sở Giao thông vận tải ngày...../......./.......

Xét đề nghị của ………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố đưa...... (tên bến xe hàng)….. vào khai thác với các nội dung sau:

>> Xem thêm:  Công an xử phạt lỗi vi chạy quá tốc độ nhưng không chứng minh lỗi vi phạm có đúng luật ?

- Tên bến xe hàng:..........................................................................................

- Tên đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác:......................................................

- Địa chỉ (1)...................................................................................................

- Tổng diện tích đất:........................................................................................

- Diện tích kho hàng kín: …………………………………………………...

- Diện tích đỗ xe: …………………………………………………………..

Điều 2. (bến xe hàng).......... được kinh doanh, khai thác kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 3. Các ông (bà)......., ….(cơ quan, tổ chức thực hiện)…. và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-........
- Lưu.

Sở Giao thông vận tải
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn ghi:

>> Xem thêm:  Khi vận chuyển hàng hóa trên đường cần phải mang theo giấy tờ gì ?

(1) Ghi địa danh, lý trình, địa chỉ của Bến xe hàng.

 

>> Xem thêm:  Tự ý thay đổi màu sơn (kết cấu) của xe máy, mô tô bị xử phạt thế nào ?