1. Khái niệm bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

      Từ ngày 01/01/2022 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần áp dụng năm mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC. Nội dung chứng từ kế toán, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán/kế toán điện tử của hộ kinh doanh/ cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 16, Điếu 17, Điều 18, Điều 19 Luật kế toán năm 2015. Trong đó, bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động được quy định là Mẫu số 05-LĐTL. Mẫu bảng này là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền thưởng và thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động. Cơ sở để lập bảng là các thông tin theo dõi, thống kê về số công hoặc số sản phẩm/ công việc hoàn thành, đơn giá lương thời gian/đơn giá lương sản phẩm. 

 

2. Mẫu bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

Căn cứ vào pháp luật hiện hành thì mẫu bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động được quy định tại Mẫu số 05-LĐTL được ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC. Theo đó, mẫu bảng kê được thể hiện như sau: 

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH: Nguyễn Văn A

Địa chỉ: 119 Đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số: 05-LĐTL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tháng 10   năm 2022

Số

T

T

Họ và tên Bậc/ hệ số lương Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng ...% lương Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tiền thưởng Tổng số Các khoản phải khấu trừ vào lương Số còn được nhận
      Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền         BHXH BHYT BHTN ... Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận 
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C
                                         
                                         
  Cộng                                      

Tổng số tiền (viết bằng chữ): 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày 22 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/ CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Quý khách hàng có thể tải Mẫu số 05- LĐTL Mẫu bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động 

 

3. Hướng dẫn viết mẫu số 05-LĐTL mẫu bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

Mẫu số 05- LĐTL mẫu bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động được hướng dẫn lập căn cứ theo Mục 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương

Cột 1: Ghi bậc lương hoặc hệ số lương của người lao động

Cột 2, 3: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm trong kỳ làm việc 

Cột 4, 5: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian trong kỳ làm việc 

Cột 6, 7: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương

Cột 8: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương

Cột 9: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng

Cột 10: Ghi tổng số tiền thưởng mà người lao động được hưởng

Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp, tiền thưởng mà người lao động được hưởng

Cột 12, 13, 14, 15, 16, 17: Ghi các khoản khấu trừ lương của người lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)... thuế thu nhập cá nhân phải nộp (TNCN) và tổng số tiền khấu trừ lương trong tháng. Trong đó cột 17 là tổng cộng các khoản khấu trừ lương, cột 17 = cột 12 + cột 13 + cột 14 + cột 15 + cột 16

Cột 18: Ghi số tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh còn phải tra người lao động ( Cột 18 = cột 11 - cột 17 )

Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương

-  Căn cứ vào chứng từ liên quan, hộ kinh doanh/ cá nhân kinh doanh sẽ lập bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động chuyển cho người đại diện hộ kinh doanh/ cá nhân kinh doanh ký duyệt, sau đó lập phiếu chi và trả lương vào cuối mỗi tháng. Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động được lưu tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột " Ký nhận" hoặc người nhận hộ phải ký thay (người nhận hộ phải ghi rõ họ tên). Trong trường hợp  người lao động được trả lương qua tài khoản tiền gửi ngân hàng thì hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh không yêu cầu người lao động phải ký vào cột "Ký nhận".

* Lưu ý: Căn cứ vào đặc điểm trả lương và thu nhập của người lao động tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mà hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh có thể để thêm cột, bỏ bớt cột hoặc sắp xếp lại các cột từ cột 1 đến cột 10, cột 12 đến cột 16 cho phù hợp với thực tế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

 

4. Mục đích của bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

Có thể nói, mục đích chính của bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác của người lao động là cung cấp những thông tin về số tiền lương mà nhân viên được trả trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm cả số tiền lương cơ bản và các khoản thưởng, phụ cấp, trợ cấp khác.

Bên cạnh đó bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động còn có mục địch:

- Các thông tin trên bảng giúp cho các nhân viên và bộ phận quản lý có thể quản lý thông tin về nhân viên nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

- Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác của người lao động giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc tính toán và trả lương cho nhân viên. Bởi lẽ, khi theo dõi bảng này nhân viên có thể xác nhận số tiền lương mà mình nhận được và đối chiếu với các thông tin khác để đảm bảo tính chính xác.

- Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác của người lao động giúp hộ kinh doanh, cá nhân đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc tính và trả lương cho nhân viên.

 

5. Một số lưu ý khi lập bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

- Đảm bảo tính chính xác như họ tên, bậc/ hệ số lương, số lượng sản phẩm hoàn thành, các khoản phụ cấp của người được hưởng

- Cần phải cẩn thận và tính toán chính xác số tiền lương cần trả cho mỗi nhân viên. Số tiền này sẽ bao gồm các khoản lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...

- Phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến tiền lương như trả lương đầy đủ, đúng hạn, tính thuế và các khoản trích khác theo quy định 

- Tính toán chính xác chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác ̣(nếu có) được quy định bởi pháp luật

- Cần phải đảm bảo tính minh bạch và công bằng đảm bảo rằng các nhân viên được trả lương đầy đủ và đúng hạn, tránh xảy ra tình trạng thiếu sót hay bất đồng về việc trả lương

- Kiểm tra kĩ mẫu đơn trước khi phát hành. Nếu có sai sót, cần phải sửa chữa và phát hành lại thanh toán mới

- Chú ý đến việc bảo mật thông tin về tiền lương của nhân viên bởi đây là vấn đề nhạy cảm và cá nhân của nhân viên. Vì vậy, bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động cần được lưu trữ và bảo vệ cẩn thận. 

- Đảm bảo tính chính xác trong việc tính thuế. Đây là một điều vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của người lao động. 

- Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác của người lao động phải được cập nhật thường xuyên để phản ánh sự thay đổi của các quy định pháp luật liên quan đến tiền lương và các khoản khác. 

Trên đây là nội dung hướng dẫn chi tiết mẫu số 05-LĐTL mẫu bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác của người lao động. Quý bạn đọc có thể tham khảo thêm nội dung Mẫu bảng thanh toán tiền lương Excel theo thông tư 200,133. Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hành những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng thắc mắc về vấn đề trên hoặc đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý, có hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn đề được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn!