Mẫu số 06a 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.........

Số:...../TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ....., ngày..... tháng ..... năm......

 

THÔNG BÁO

VỀ PHIÊN HOÀ GIẢI

 

             Kính gửi: (2)…..…………………………..

             Địa chỉ: (3)………………………………………..………..………….……

            Căn cứ vào các điều 180, 181, 182 và 183 của Bộ luật tố tụng dân sự;

            Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số …../……/ TLST-……ngày….tháng…..năm…………

            Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến hành hoà giải được. Việc Toà án tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau và việc giải quyết vụ án là cần thiết.

            Vì các lẽ trên:

            1. Thông báo cho:(4)……….……….................................................….......

            Là:(5)……………………………………………….…trong vụ án biết.

            Đúng…..giờ….phút, ngày……tháng……năm…………….…..………….......

            Có mặt tại phòng số……, trụ sở Toà án nhân dân………….………..……...

            Địa chỉ: …..…..…………………………………………………….................….

            Để tham gia phiên hoà giải.

            2. Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm(6)…………….….................

            ........………………………………………………………………………..……..

            ........……………………………………………………………………...……….

          3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên hoà giải, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA ÁN NHÂN DÂN………...         

Thẩm phán

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06a:

(1) Ghi tên Toà án ra thông báo về phiên hoà giải; nếu Toà án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(4) Ghi như hướng dẫn tại điểm (2), không phải ghi địa chỉ.

(5) Ghi địa vị pháp lý của người được thông báo trong vụ án (ví dụ: là nguyên đơn, bị đơn…).

(6) Ghi đầy đủ nội dung các vấn đề cần hòa giải trong vụ án (ví dụ: trong vụ án ly hôn các vấn đề cần được hoà giải có thể bao gồm: quan hệ hôn nhân, nuôi con, chia tài sản chung của vợ chồng và các vấn đề khác có liên quan, (nếu có)).