THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TRỪ TRONG KỲ TÍNH THUẾ

 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

 

Kỳ tính thuế: từ ……… đến…………

 

Tên người nộp thuế:..........................................................................................................            

          Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên đại lý thuế (nếu có):...................................................................................................

             Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

STT

 

 

Tên và địa chỉ của Người nộp thuế khấu trừ thuế ở nước ngoài

 

Thu nhập nhận được ở nước ngoài

Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho phần thu nhập nhận đuợc

 

Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN

 

Xác định thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ

 

Ngoại tệ

Đồng Việt Nam

 

 

Ngoại tệ

 

Đồng Việt Nam

 

 

Ngoại tệ

 

Đồng Việt Nam

 

Thuế suất thuế TNDN (%)

Số thuế phải nộp theo Luật thuế TNDN

 

Số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(3)+(5)

(8)= (4)+(6)

(9)

(10)= (8)x(9)

(11)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.                                                              

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề

số:......

   ........, Ngày......... tháng........... năm..........

 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

     ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                         (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

-TNDN: thu nhập doanh nghiệp                   

 

- Cột ngoại tệ: ghi rõ loại ngoại tệ