PHỤ LỤC II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                  …, ngày... tháng... năm ...

 

THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

(Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; lập chi nhánh/phòng giao dịch công ty chứng khoán; chuyển trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch)

 

 1. Giới thiệu chung:
 1. Tên công ty (Ghi bằng chữ in hoa):....................

Địa chỉ trụ sở chính:...................

>> Xem thêm:  Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán ?

 1. Tên Chi nhánh, phòng giao dịch (chỉ nêu tên nếu liên quan đến Phần II).............

Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch (nếu có):...................

 

 1. Thuyết minh chi tiết:

Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch dự kiến chuyển đến (nếu có)......

 1. Tổng diện tích:...........
 2. Bố trí phòng ban, mặt bằng giao dịch:
 3. Cơ sở vật chất kỹ thuật thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán:
 1. Hệ thống phục vụ cho hoạt động giao dịch:

TT

Thiết bị, phần mềm

Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật

Số lượng

1

Máy chủ (server)

 

 

 

Thiết bị mạng

 

 

 

Máy tính nhân viên

 

 

 

Đường truyền

 

 

 

Điện thoại/Tổng đài điện thoại

 

 

 

Máy in

 

 

 

Máy fax

 

 

 

Bàn ghế

 

 

 

Đèn chiếu

 

 

 

Phần mềm giao dịch

 

 

 

Công bố thông tin

 

 

 

Kho két

 

 

 

Thiết bị khác

 

 

 

 1. Hệ thống phục vụ cho hoạt động tự doanh:

TT

Thiết bị, phần mềm

Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật

Số lượng

1

Máy chủ (server)

 

 

 

Thiết bị mạng

 

 

 

Máy tính nhân viên

 

 

 

Đường truyền

 

 

 

Điện thoại/Tổng đài điện thoại

 

 

 

Máy in

 

 

 

Máy fax

 

 

 

Bàn ghế

 

 

 

Đèn chiếu

 

 

 

Phần mềm giao dịch

 

 

 

Kho két

 

 

 

Thiết bị khác

 

 

 

 1. Hệ thống dự phòng:
 2. Hệ thống lưu trữ thông tin, tài liệu:
 3. Hệ thống an ninh, bảo mật:

 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực những nội dung trên.

 

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

 

1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:

TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Đối với công ty chứng khoán đã được cấp Giấy phép thành lập

Giám đốc/Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng khoán