1. Điểm mới của tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp năm 2024

Ngày 23/08/2023, Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đã chính thức được ban hành và có hiệu lực thi hành. Nghị định này đã thay thế nhiều quy định về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Trong đó, bộ tờ khai đăng ký xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó có kiểu dáng công nghiệp cũng có sự điều chỉnh. Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp năm 2024 sẽ có những điểm mới sau:

Mẫu Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp kể từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực sẽ sử dụng mẫu mới: Mẫu số 7 Phụ lục 01 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

- Cập nhật thông tin người nộp đơn: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được chuyển cách gọi từ "Chủ đơn" thành "Người nộp đơn".

- Bổ sung thêm thông tin về giấy tờ xác minh nhân thân người nộp đơn trong trường hợp là cá nhân: số căn cước công dân.

- Hình thức cấp văn bằng bảo hộ: dạng giấy hoặc dạng điện tử. Nếu người nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp dạng giấy thì phải tích chọn vào ô đầu tờ khai. Nếu không tích chọn, văn bằng bảo hộ sẽ cấp dưới dạng diện tử. 

- Bổ sung thông tin về quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp của nhà nước: Trường hợp kiểu dáng công nghiệp là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thì cần khai báo rõ các thông tin gồm: Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ, mã số nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Thêm thông tin về lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp.

- Thêm thông tin về yêu cầu công bố muộn. Nếu người nộp đơn có nhu cầu công bố muộn kiểu dáng công nghiệp so với quy định thời hiện hành (02 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ) thì có thể yêu cầu công bố muộn, tuy nhiên thời gian công bố muộn không quá 7 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 

2. Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP

Quý khách vui lòng Tải Mẫu tờ khai Đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất năm 2024: TẠI ĐÂY

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất năm 2024Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất năm 2024

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần điền cụ thể, rõ ràng các thông tin chính xác vào các ô thích hợp trong Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

- Người nộp đơn tích chọn vào ô "Bản giấy" nếu yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Bản giấy.

- Nếu đơn đăng ký được tách ra từ đơn gốc (có nhiều phương án, tách một hoặc một số phương án ra khỏi đơn gốc) thì người nộp đơn tích chọn vào mục đơn tách, ghi rõ số đơn gốc, ngày nộp đơn gốc.

- Nếu kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thì người nộp đơn tích vào mục này, ghi rõ tên cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ, mã số nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Tại mục 1, người nộp đơn ghi rõ tên kiểu dáng công nghiệp (tên được thể hiện một cách ngắn gọn bằng các từ ngữ thông dụng, không mang tính chất quảng cáo, không chứa ký hiệu, chú thích, chỉ dẫn thương mại), phân loại quốc tế của kiểu dáng công nghiệp theo Bảng Locarno (nếu biết, nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định) và lĩnh vực sử dụng của kiểu dáng công nghiệp (là lĩnh vực sử dụng cụ thể của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, trong đó nêu rõ mục đích sử dụng, công dụng, chức năng của sản phẩm đó).

- Tại mục 2, người nộp đơn cần ghi rõ tên đầy đủ của người nộp đơn, địa chỉ chính xác (Nên kê khai theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập hoặc căn cước công dân), kê khai thông tin liên hệ của người nộp đơn. Tích chọn nếu người nộp đơn đồng thời là tác giả sáng tạo kiểu dáng công nghiệp. Tích chọn nếu đơn có nhiều hơn 1 người nộp đơn (thông tin của các người nộp đơn sẽ được kê khai tại trang bổ sung).

- Tại mục 3, người nộp đơn nếu ủy quyền thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thì tích chọn và điền các thông tin tương ứng.

- Tại mục 4, người nộp đơn điền các thông tin của tác giả (người sáng tạo, thiết kế kiểu dáng công nghiệp) gồm họ và tên, địa chỉ, số căn cước công dân và thông tin liên hệ (nếu có). Nếu có nhiều hơn 01 tác giả sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì tích chọn và khai thông tin các tác giả khác tại trang bổ sung.

- Tại mục 5, trường hợp đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì người nộp đơn kê tích chọn vào mục tương ứng, điền rõ số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn, nước nộp đơn ưu tiên.

- Nếu người nộp đơn muốn công bố kiểu dáng công nghiệp muộn, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thực tế thì tích chọn vào mục Yêu cầu công bố muộn và ghi rõ thời điểm công bố muộn. 

- Tại mục 6, người nộp đơn tích chọn và nộp phí, lệ phí tương ứng theo quy định.

- Tại mục 7, người nộp đơn tích chọn các tài liệu có trong đơn vào các ô tương ứng.

- Tại mục 8, người nộp đơn ký ghi rõ họ tên, điền nơi khai, ngày - tháng - năm khai đơn.

- Nếu có thông tin bổ sung về những người nộp đơn khác, các tác giả khác hay tài liệu bổ trợ khác, người nộp đơn khai rõ tại Trang bổ sung và đánh số theo thứ tự.

 

3. Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp năm 2024

Khi nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định, các tài liệu cần đáp ứng yêu cầu chung về hình thức của tài liệu như sau:

- Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn;

- Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt;

- Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

- Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

- Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

- Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn;

- Mỗi loại tài liệu trừ bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp, nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập.

- Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam.

 

Trên đây là bài viết về Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất năm 2024 của Luật Minh Khuê. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách hàng muốn triển khai dịch vụ đăng ký cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam nhanh chóng, chuyên nghiệp. Trường hợp Quý khách hàng cần tư vấn về nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp luật khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh:

Điện thoại: yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648 (Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

Email: gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc qua 19006162 để được hỗ trợ các vấn đề pháp luật khác.