1. Quy định chung về thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định chi tiết tại Điều 16 Nghị định 65/2023/NĐ-CP như sau:

Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể:

- Sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn với điều kiện việc sửa đổi, bổ sung không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong bản mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế, bộ ảnh chụp, bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp được thể hiện trong bộ ảnh chụp, bản vẽ đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn;

- Sửa đổi về tên, địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, tên, quốc tịch, địa chỉ của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp; sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung đơn do người nộp đơn chủ động thực hiện sau khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận đơn hợp lệ, kể cả thay đổi về đại diện hợp pháp tại Việt Nam, đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được làm theo Mẫu. Trường hợp sửa đổi, bổ sung đơn trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc sửa đổi, bổ sung đơn trên cơ sở thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến đơn đó, yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được thể hiện bằng văn bản trong đó nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung (không cần làm tờ khai). Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn có cùng loại đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong một Tờ khai hoặc một văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

 

2. Mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp cập nhật theo quy định mới

Ngày 23/08/2023, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, trong đó mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định.

>>> Mẫu số 04 Phụ lục II TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp mớiMẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp mới

Hướng dẫn điền mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp cần điền cụ thể, rõ ràng các thông tin chính xác vào các ô thích hợp trong Tờ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

- Tại mục 1, người nộp đơn ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ của người nộp đơn. Nếu người nộp đơn là cá nhân thì có thể ghi số căn cước công dân. Ghi rõ thông tin số điện thoại và email liên hệ (nếu có) để nhận thông tin, thông báo từ Cục Sở hữu trí tuệ có liên quan đến đơn. Lưu ý: Thông tin về tên, địa chỉ của người nộp đơn cần trùng khớp với thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân của cá nhân.

- Tại mục 2, người nộp đơn nếu ủy quyền thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thì tích chọn và điền các thông tin tương ứng. Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp và mã số đại diện. Mã đại diện của Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ là 226.

- Tại mục 3, người nộp đơn tích chọn đối tượng đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung và ghi rõ số đơn.

- Tại mục 4, người nộp đơn điền thông tin nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung, ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi là nội dung gì.

- Tại mục 5, người nộp đơn tích chọn và ghi rõ các khoản phí, lệ phí cần thiết cho thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo quy định. Ghi rõ tổng số tiền. Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện và chuyển khoản phí thì người nộp đơn cần ghi rõ số chứng từ để kiểm tra đối soát hồ sơ.

- Tại mục 6, người nộp đơn cần tích chọn các ô tương ứng về các tài liệu kèm theo đơn.

- Tại mục 7, người nộp đơn đọc hiểu và xác nhận thông tin đã khai, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh (nếu có).

 

3. Hồ sơ, chi phí sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

- Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp bằng tiếng Việt hoặc được dịch từ ngôn ngữ gốc ra tiếng Việt theo quy định;

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi người nộp đơn do thừa kế, kế thừa (nếu có);

- Văn bản ủy quyền bằng tiếng Việt trong trường hợp nộp đơn thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp;

- Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung các tài liệu sau đây, người nộp đơn phải nộp tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, bổ sung:

+ Một phần hoặc toàn bộ bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế đối với đơn đăng ký sáng chế;

+ 04 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ, bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí/ 04 bộ bản vẽ hoặc 04 bộ ảnh chụp, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp/ 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;

+ Bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.

- Đối với trường hợp sửa đổi tên, địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, tên, quốc tịch của tác giả, người nộp đơn phải nộp tài liệu xác nhận (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) hoặc tài liệu pháp lý (bản sao có chứng thực) chứng minh việc thay đổi (quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ v.v…).

- Đối với trường hợp sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp, người nộp đơn phải nộp tuyên bố thay đổi đại diện sở hữu công nghiệp.

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Để thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, người nộp đơn cần nộp các khoản phí, lệ phí sau đây:

 Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn: 160.000 VNĐ/nội dung sửa đổi (của mỗi đơn)

 Phí công bố thông tin sửa đổi: 120.000 VNĐ/đơn

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ thì đơn phải được thẩm định lại và người nộp đơn phải nộp phí theo quy định nếu thuộc các trường hợp dưới đây: Sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất của đối tượng nêu trong đơn như bản mô tả sáng chế; bản mô tả, bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý; hoặc thay đổi người nộp đơn nhãn hiệu.

Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, công bố các nội dung sửa đổi, bổ sung trong theo quy định và ra thông báo chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn quy định.

Công ty Luật Minh Khuê là đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Quyết định ghi nhận hoạt động trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp, Quý khách hàng trong nước và khách hàng quốc tế có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trong trường hợp Quý khách muốn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ một cách tối ưu nhất. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây: 

- Điện thoại yêu cầu dịch vụ sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 (gặp Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

- Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi ngay tổng đài tư vấn pháp luật chung theo số: 19006162